Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen
Pöytäkirja 19.12.2022/Pykälä 391Sipoon kunnan energiaohjelma 2023-2025 / Energiprogrammet 2023-2025 för Sibbo kommun

 

Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 29.11.2022 § 145 

 

Valmistelija / Beredare: Tilapalvelupäällikkö / Lokalservicechef Juha Pohjonen, juha.pohjonen(at)sipoo.fi

 Tekniikka- ja ympäristöosaston valmistelemassa energiaohjelmassa 2023-2025 kuvataan kunnan energiankäytön nykytilannetta ja tuodaan eritellään keskeisimmät energiankäyttöä ohjaavat periaatteet.

 Näiden lisäksi energiaohjelmassa käydään läpi vuosille 2023-2025 ehdotetut energiansäästötoimenpiteet.

 Sipoon kunta tavoittelee viiden prosentin vähennystä energiankulutukseen tarkasteluajankohtana. Vähennystavoitteella kunta pyrkii osaltaan torjumaan energiapulan uhkaa EU-tason ja valtionhallinnon asettamien energiansäästötavoitteiden mukaisesti. Tavoitteen saavuttamiseksi tehtäviä toimenpiteitä on arvioitu niin taloudellisen säästön, kestävyyden, toteutettavuuden kuin vaikuttavuudenkin näkökulmasta. Esitettyjen toimenpiteiden toteuttamisen arvioidaan vähentävän kokonaisenergiankulutusta siten, että viiden prosentin vähennystavoite saavutetaan. Energiaohjelman valmistelun aikana on kuultu kunnan viranhaltijoiden näkemyksiä laajalti yli osastorajojen. Toimenpiteiden arviointiin on lisäksi osallistunut ulkopuolisia asiantuntijoita.

 Toimenpide-ehdotuksissa on painotettu sellaisia toimia, joiden vaikuttavuus on suurin ja joista ei aiheudu vaaraa turvallisuudelle tai vahinkoa laitteille ja rakenteille.

 Energiaohjelman tavoitteen täyttymistä seurataan vuosittain ja tuloksista raportoidaan tekniselle valiokunnalle.

Esittelijä / Föredragande Vt. Tekninen johtaja / Tf. Teknisk direktör Siren Lari

Ehdotus / Förslag Tekninen valiokunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että se hyväksyy Sipoon kunnan energiaohjelman 2023-2025.

Tekninen valiokunta ehdottaa osana energiaohjelmaa kunnanhallitukselle seuraavien energiansäästötoimenpiteiden toteuttamista vuosien 2023-2025 aikana:

a) Sisälämpötilan säätäminen 21 asteeseen lämmityskaudeksi
b) Jäähdytyksen lämpötilarajan asettaminen 24 asteeseen sekä
c) Tyhjentyneiden tai osakäytössä olevien kiinteistöjen lämmityksen säätäminen 10 asteeseen ja ilmanvaihdon pienentäminen tai sulkeminen tarpeen mukaisesti
d) Teknisen valiokunnan vuotuisien energiahankkeiden toteuttaminen
e) Aurinkovoiman kasvattaminen nykymitoituksesta
f) Pumppaamoiden peruskorjauksien yhteydessä siirtyminen vähäenergisiin pumppuihin
g) Ulkovalaistuksen led-valaisimien lisääminen edelleen
h) Aloitetaan älyvalaistuksen/älykkään valaistuksenohjauksen projekti, jolla kehitetään kunnan katu- ja ulkovalaistuksen automatiikkaa
i) Asiakkaan toiminnan ohjaaminen energiansäästöön

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen att den godkänner Sibbo kommuns energiprogram 2023-2025.

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen att följande energisparåtgärder förverkligas under åren 2023-2025 som en del av energiprogrammet:

a) Justering av inomhustemperaturen till 21 grader för uppvärmningssäsongen
b) Inställning av kyltemperaturgränsen till 24 grader samt
c) Justering av uppvärmningen av tomma fastigheter eller fastigheter som används delvis till 10 grader och minska eller stänga ventilationen vid behov
d) Genomförande av tekniska utskottets årliga energiprojekt
e) Användning av solenergi ökas från den nuvarande dimensionen
f) Byte till lågenergipumpar i samband med renoveringar av pumpstationer.
g) Ytterligare utökning av LED-utomhusbelysning
h) Ett projekt för intelligent belysning/intelligent ljusstyrning inleds genom vilket automatiken för kommunens gatu- och utomhusbelysning utvecklas
i) Styrning av kundernas agerande mot energibesparing

Käsittely / Behandling  

Päätös / Beslut Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen teknisellä korjauksella.
Pykälä tarkistettiin välittömästi.

Tekniska utskottet godkände enhälligt föredragandens förslag med tekniska korrigering.
Paragrafen justerades omedelbart.

 

Liitteet / Bilagor

 

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 19.12.2022 § 391  

1458/00.01.05/2022  

 

Esittelijä / Föredragande Talousjohtaja / Ekonomidirektör Kivilevo Pekka

Ehdotus / Förslag Kunnanhallitus hyväksyy Sipoon kunnan energiaohjelman 2023-2025. 

Kunnanhallitus päättää, että osana energiaohjelmaa seuraavat energiansäästötoimenpiteet toteutetaan vuosien 2023-2025 aikana:  

a) Sisälämpötilan säätäminen 21 asteeseen lämmityskaudeksi
b) Jäähdytyksen lämpötilarajan asettaminen 24 asteeseen sekä 
c) Tyhjentyneiden tai osakäytössä olevien kiinteistöjen lämmityksen säätäminen 10 asteeseen ja ilmanvaihdon pienentäminen tai sulkeminen tarpeen mukaisesti
d) Teknisen valiokunnan vuotuisien energiahankkeiden toteuttaminen
e) Aurinkovoiman kasvattaminen nykymitoituksesta
f) Pumppaamoiden peruskorjauksien yhteydessä siirtyminen vähäenergisiin pumppuihin
g) Ulkovalaistuksen led-valaisimien lisääminen edelleen
h) Aloitetaan älyvalaistuksen/älykkään valaistuksenohjauksen projekti, jolla kehitetään kunnan katu- ja ulkovalaistuksen automatiikkaa
i) Asiakkaan toiminnan ohjaaminen energiansäästöön 

Kommunstyrelsen godkänner Sibbo kommuns energiprogram 2023-2025.

Kommunstyrelsen beslutar att följande energisparåtgärder förverkligas under åren 2023-2025 som en del av energiprogrammet: 

a) Justering av inomhustemperaturen till 21 grader för uppvärmningssäsongen
b) Inställning av kyltemperaturgränsen till 24 grader samt
c) Justering av uppvärmningen av tomma fastigheter eller fastigheter som används delvis till 10 grader och minska eller stänga ventilationen vid behov
d) Genomförande av tekniska utskottets årliga energiprojekt
e) Användning av solenergi ökas från den nuvarande dimensionen
f) Byte till lågenergipumpar i samband med renoveringar av pumpstationer. 
g) Ytterligare utökning av LED-utomhusbelysning
h) Ett projekt för intelligent belysning/intelligent ljusstyrning inleds genom vilket automatiken för kommunens gatu- och utomhusbelysning utvecklas
i) Styrning av kundernas agerande mot energibesparing

Käsittely / Behandling  

Päätös / Beslut Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

 

Liitteet / Bilagor

 

Liite / Bilaga 1: Sipoon kunnan energiaohjelma 2023-2025

Liite / Bilaga 1.1: Energiasuojaus ja sekä energian hintasuojauksien vaikutus

Liite / Bilaga 1.2: Energiansäästötoimet 2022-2023 esimerkkejä muualta

Liite / Bilaga 1.3: Sipoon kunta - Energiatehokkuustoimien säästöpotentiaali 211022

Liite / Bilaga 1.4: Söderkullan tekonurmen lämmitysjärjestelmä

Liite / Bilaga 1.5: Energiainvestointihankkeiden esittely

Liite / Bilaga 1.6: Sähköautojen latausverkoston toteutus

Liite / Bilaga 1.7: Latausverkoston kehittäminen Sipoon kunnassa raportti

Liite / Bilaga 1.8: Pientuulivoiman mahdollisuudet Loppuraportti 2020 (ID 51254)

Liite / Bilaga 1.9: Sipoon kunnan energiapolku