Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 306


Yhteistoimintaneuvottelujen käynnistäminen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön siirtämiseksi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle liikkeenluovutuksella / Att inleda samarbetsförhandlingar om överföring av social- och hälsovårdens personal till Östra-Nylands välfärdsområde genom affärslåtelse

 

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 10.10.2022 § 306  

1255/01.00.03/2022  

Valmistelija / Beredare: henkilöstöpäällikkö Jan Rosenström jan.rosenstrom(at)sipoo.fi

Kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa oleva sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen sekä opiskeluhuollon henkilöstö siirtyy 1.1.2023 hyvinvointialueiden palvelukseen. Lisäksi hyvinvointialueille siirtyvät kuntien palveluksessa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotantoon liittyvissä tukipalvelutehtävissä työskentelevät henkilöt, jos henkilön työtehtävistä vähintään puolet on kunnan sosiaali- tai terveydenhuollon tukitehtäviä. Henkilöstö siirtyy niin sanottuina vanhoina työntekijöinä ja säilyttää siirtymähetkellä voimassa olevat työ -tai virkasuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.

Sosiaali- ja terveysosastolla on 343 voimassa olevaa palvelussuhdetta. Näistä ovat 266 vakinaisia ja 77 määräaikaisia. Määräaikaisista jatkuu 21 työntekijän palvelussuhde 31.12.2022 jälkeen ja ovat niin muodoin hyvinvointialueelle siirtyviä. Sosiaali- ja terveysosastolta siirtyvien työntekijöiden määrä tulee syyskuun 2022 tietojen perusteella olemaan vähintään 287. Oppilashuollosta siirtyy 11 työntekijää, talous- ja hallintokeskuksesta 10 työntekijää ja tekniikka- ja ympäristöosastolta 3 toimitilojen työntekijää. Hyvinvointialueelle siirtyy siten ainakin 311 työntekijää, joista 288 ovat vakinaisia. Hyvinvointialueelle siirtyvien määräaikaisten tehtävien määrä saattaa muuttua jonkin verran ennen 31.12.2022.

Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella annetun lain (447/2007) mukaan tulee yhteistoiminnassa käsitellä asiat, jotka koskevat henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kunnan tai hyvinvointialueen palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien tai hyvinvointialueiden tai näiden välisessä yhteistyössä. Liikkeenluovutus on laissa tarkoitettu henkilöstöön asemaan vaikuttava muutos, joka tulee käsitellä yhteistoiminnassa.

Yhteistoimintaneuvottelu henkilöstön liikkeenluovutuksesta Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen työntekijöiksi tullaan käynnistämään yhdessä hyvinvointialueen johdon kanssa. Neuvottelussa käsiteltäviä asioita ovat:

- liikkeenluovutuksen syyt ja aikataulu,

- henkilöstön siirtosopimuksen ja siirtosuunnitelma,

- työntekijöille aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset,

- henkilöstön sijoittuminen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen organisaatioon,

- palkkaus, henkilöstöedut, esihenkilö ja muut työsuhteen käytännöt Itä-Uudenmaan

hyvinvointialueella sekä liiikkeenluovutuksen käytännöt luovuttajan ja luovutuksen saajan näkökulmasta.

Neuvottelu käydään edustuksellisessa yhteistoiminnassa, jossa henkilöstöä edustavat ammattijärjestöjen pääluottamusmiehet sekä henkilöstön valitsemat työuojeluvaltuutetut. Sipoon kunnan työnantajaedustajiksi neuvotteluihin esitetään nimitettäviksi sosiaali- ja terveysjohtaja Leena Kokko, sivistysjohtaja Jukka Pietinen ja henkilöstöpäällikkö Jan Rosenström.

Esittelijä / Föredragande Kunnanjohtaja / Kommundirektör Grannas Mikael

Ehdotus / Förslag Kunnanhallitus päättää käynnistää edellä mainitut liikkeenluovutusta koskevat yhteistoimintaneuvottelut ja nimeää neuvottelijoiksi sosiaali- ja terveysjohtaja Leena Kokon, sivistysjohtaja Jukka Pietisen ja henkilöstöpäällikkö Jan Rosenströmin.

Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Kommunstyrelsen beslutar inleda ovan nämnda samarbetsförhandlingar om affärsöverlåtelse och utser social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko, bildningsdirektör Jukka Pietinen och personalchef Jan Rosenström till förhandlare.

Paragrafen justeras omedelbart.

Käsittely / Behandling  Esittelijä täydensi ehdotustaan siten, että kunnanjohtaja Mikael Grannas nimettiin neuvottelijaksi.

 Föredraganden kompletterade sitt förslag så att kommundirektör Mikael Grannas utsågs till förhandlare.

Päätös / Beslut Kunnanhallitus päätti käynnistää edellä mainitut liikkeenluovutusta koskevat yhteistoimintaneuvottelut ja nimesi neuvottelijoiksi sosiaali- ja terveysjohtaja Leena Kokon, sivistysjohtaja Jukka Pietisen, henkilöstöpäällikkö Jan Rosenströmin ja kunnanjohtaja Mikael Grannaksen.

Pykälä tarkastettiin välittömästi. 

Kommunstyrelsen beslutade inleda ovan nämnda samarbetsförhandlingar om affärsöverlåtelse och utsåg social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko, bildningsdirektör Jukka Pietinen, personalchef Jan Rosenström och kommundirektör Mikael Grannas till förhandlare. 

Paragrafen justerades omedelbart.