Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 305


Västerskogin paviljonkipäiväkoti, toimittajan valinta / Västerskog paviljongdaghem, val av leverantör

 

 

 

Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 04.10.2022 § 124 

 

Valmistelija / Beredare: Rakennuttajainsinööri / Husbyggnadsingenjör Jukka Haakana, jukka.haakana(at)sipoo.fi

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 6.6.2022 §210 seuraavaa:

 

Kunnanhallitus päätti, että Västerskogin päiväkotiratkaisuja edistetään pysyvän rakennuksen määräykset täyttävänä 4-ryhmäisenä paviljonkiratkaisuina, ja kilpailutuksessa merkitään optioksi, että paviljonki voidaan lunastaa kunnalle 10+5 vuoden vuokra-ajan päätyttyä. Vuokra-ajan aikana pyritään saamaan rakennukselle pysyvä rakennuslupa.

 

Näiden lähtötietojen pohjalta toimitilat käynnisti päiväkotitilojen kilpailutuksen.

 

Sijoituspaikka on nykyisen purettavan Västerskogin päiväkodin tontilla.

 

Hankkeen suunniteltu toteuttaminen

Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti päiväkodin tulee olla toimintakunnossa 31.5.2023 mennessä, päiväkodin kalustaminen tehdään kesällä 2023 ja päiväkodin toiminta alkaa elokuussa 2023

 

Vuokra-aika

Varsinainen vuokra-aika on 1.6.2023-30.6.2033, lisäksi 5 v mahdollinen optio vuokra-aika sekä mahdollinen lunastusoptio

 

Hankintamenettely

Hankinta on kansallisen kynnysarvon ylittävä rakennusurakka. Hankintamenettelynä käytettiin EU-kynnysarvot ylittävän avoimen menettelyn kaltaista hankintamenettelyä, jossa kaikki

kelpoisuusehdot täyttävät tarjoajat voivat jättää tarjousehdotuksensa. Poikkeuksellisen alhaisten tarjousten osalta sovelletaan hankintalain 96 §.

 

Hankintailmoitus julkaistiin sähköisessä Cloudia-tarjousporttaalissa 15.8.2022 ja korjausilmoitus 31.8.2022.

Tarjoukset pyydettiin jättämään sähköisesti 21.9.2022 klo 12.00 mennessä tarjouspyynnön osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/sipoo.

 

Tarjouspyynnöstä esitettyihin kysymyksiin vastattiin lisäkirjeillä 1-4 tarjouspyynnössä kuvatulla tavalla.

 

Saadut tarjoukset

Tarjoukset avattiin 21.9.2022 klo 14.00.

Määräaikaan mennessä saatiin kuusi (6) tarjousta seuraavilta toimittajilta:

Ab Heikius Hus-Talo Oy

Adapteo Finland Oy

Elementit -E Oy

Hoivatilat Oyj

Koskirent Oy

Parmaco Oy

 

Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen

Hankintayksikkö oli asettanut Hankintalain 105 §:n mukaiset soveltuvuusvaatimukset. Tarkistettuaan tarjoukset, hankintayksikkö totesi että kaikki tarjoajat täyttivät asetetut soveltuvuusvaatimukset.

 

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen

Hankintalain 104 §:n mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen.

Kaikkien tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

 

Tarjousten vertailuperusteet

Valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, jossa edullisimman vertailuhinnan antanut tarjouspyynnön kriteerit täyttävä tarjoaja valitaan.

 

Vertailuhintaan lasketaan mukaan vuokra varsinaiselta vuokra-ajalta, 60 kk optioajalta sekä optiolunastushinta (181 kk vuokra-ajan jälkeen).

 

Tarjousten vertailu käy ilmi liitteenä olevasta tarjousten vertailutaulukosta.

 

Esitys valittavasta urakoitsijasta

Adapteo Finland Oy antoi edullisimman vertailuhinnan.

Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

 

 

Esittelijä / Föredragande Vt. Tekninen johtaja / Tf Teknisk direktör Siren Lari

Ehdotus / Förslag Tekninen valiokunta esittää kunnanhallitukselle, että Västerskogin paviljonkipäiväkodin toimittajaksi valitaan Adapteo Finland Oy. Lisäksi esitetään, että tilapalvelupäällikkö valtuutetaan allekirjoittamaan sopimus.   Pykälä tarkistetaan välittömästi.   

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen att som leverantör för Västerskog paviljongdaghem väljs Adapteo Finland Ab. Dessutom föreslås att lokalservicechefen befullmäktigas underskriva avtalet. 
Paragrafen justeras omedelbart. 

Käsittely / Behandling  

Päätös / Beslut Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.
Pykälä tarkistettiin välittömästi.

Tekniska utskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.

 

 

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 10.10.2022 § 305  

1205/02.08.00/2022  

 

Esittelijä / Föredragande Kunnanjohtaja / Kommundirektör Grannas Mikael

Ehdotus / Förslag Kunnanhallitus päättää, että Västerskogin paviljonkipäiväkodin toimittajaksi valitaan Adapteo Finland Oy. Lisäksi esitetään, että tilapalvelupäällikkö valtuutetaan allekirjoittamaan sopimus.   Pykälä tarkistetaan välittömästi.   

Kommunstyrelsen beslutar att som leverantör för Västerskog paviljongdaghem väljs Adapteo Finland Ab. Dessutom föreslås att lokalservicechefen befullmäktigas underskriva avtalet. 
Paragrafen justeras omedelbart

Käsittely / Behandling  

Päätös / Beslut Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.
Pykälä tarkastettiin välittömästi.

Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.