Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen
Pöytäkirja 23.05.2022 klo 18:00 - 19:25 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
175   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
176   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
177   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
178   Leasingpalvelut 2022-2024 (2026)/Sitoutuminen Hansel Oy:n yhteishankintaan / Leasingtjänster 2022-2024 (2026)/att förbinda sig till Hansel Oy:s gemensamma upphandling
179 Paikallinen sopimus muuttokorvauksen maksamisesta ja yhteiskuljetusten järjestämisestä / Lokalt avtal om erläggande av ersättning för flyttning samt ordnande av samtransport
180   Lisämäärärahan myöntäminen vuoden 2022 talousarvioon maanhankintaa varten / Att bevilja tilläggsanslag i budgeten för år 2022 för markanskaffning
181 Eron myöntäminen tekniselle johtajalle / Beviljande av avsked åt tekniska direktören
182   Teknisen johtajan sijaisen valinta 1.6.-31.7.2022 / Val av ersättare för tekniska direktören 1.6-31.7.2022
183   Teknisen johtajan tehtävien hoito 1.6.2022 alkaen / Skötsel av tekniska direktörens uppgifter från och med 1.6.2022
184   Begäran om avsked från uppdraget som medlem i markanvändningssektionen - Clara Lindqvist / Eronpyyntö maankäyttöjaoston jäsenyydestä - Clara Lindqvist
185   Att utse representant till bolagstämma för Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området 2.6.2022 / Edustajan nimeäminen Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala områdetin yhtiökokoukseen 2.6.2022
186   Att utse representant till Yrkesinstitutet Prakticums ordinarie bolagsstämma 10.6.2022 / Edustajan nimeäminen Yrkesinstitutet Prakticumin varsinaiseen yhtiökokoukseen 10.6.2022
187   Edustajan nimeäminen Koha-Suomi Oy:n yhtiökokoukseen 13.6.2022 / Att utse representant till Koha-Suomi Oy:s bolagsstämma 13.6.2022
188   Valtuuston kokouksessa 25.4.2022 pidetyn pöytäkirjan tarkastaminen / Granskning av fullmäktiges protokoll från sammanträdet 25.4.2022
189 Aloite ulkotekojään rakentamisesta - Heikki Vestman ym. / Motion om att bygga utekonstis - Heikki Vestman m.fl.
190 Aloite parkkipaikkojen lisäämisestä Möträskintielle - Kokoomuksen valtuustoryhmä / Motion om flera parkeringplatser till Möträskvägen - Samlingspartet fullmäktigegrupp
191 Aloite Pilvijärven kehittämisestä talviuintipaikaksi / Motion om utveckla Molnträsket till en vinterbadplats
192 Aloite pysäköintipaikoista Pähkinälehdon asukkaille - Perussuomalaisten valtuustoryhmä ym. / Motion om parkeringsplatser för Hassellundens invånare - Sannfinländarnas fullmäktigegrupp m.fl.
193 Aloite kevytliikenneväylän rakentamiseksi Järvenpäästä Pohjois-Paippisiin - Jokke Härmä ym. / Motion om att bygga en lättrafikled från Träskända till Norra Paipis - Jokke Härmä m.fl.
194 Aloite katujen kunnossapidon priorisoinnista Sipoossa - Carola Juselius ym. / Motion om prioritering av underhåll av gator i Sibbo - Carola Juselius m.fl.
195 Katsaus koronatilanteeseen Sipoossa / Översikt över coronaläget i Sibbo
196   Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelun tilannekatsaus / Lägesrapport om beredningen av Östra Nylands välfärdsområde
197 Valiokuntien, jaostojen ja viranhaltijoiden päätökset/ Utskottens, sektionernas och tjänsteinnehavarnas beslut
198   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Osallistuja Tehtävä
Lindqvist Kaj puheenjohtaja/ordförande
Manninen-Ollberg Marja I varapj./I viceordf.
Lastuvuori Jenni II varapj/II viceordf.
Hänninen Tommi jäsen/medlem
Lindqvist Clara jäsen/medlem
Skogster Antti jäsen/medlem
Röman Micaela jäsen/medlem
Sundbäck Tom jäsen/medlem
Virtanen Tapio jäsen/medlem
Mattila Marketta jäsen/medlem
Oksanen Ari valtuuston pj./fullmäktiges ordf.
Sillanpää Ilkka valtuuston II varapj./fullmäktiges II viceordf.
Harkimo Roy valtuuston III varapj./fullmäktiges III viceordf.
Grannas Mikael kunnanjohtaja/kommundirektör
Björksten Jenni pöytäkirjanpitäjä/protokollförare
Eriksson Ethel asiantuntija/sakkunnig
Kivilevo Pekka asiantuntija/sakkunnig
Kokko Leena asiantuntija/sakkunnig
Myllyvirta Ilari asiantuntija/sakkunnig
Pietinen Jukka asiantuntija/sakkunnig
Rosenström Jan asiantuntija/sakkunnig
Siren Pirjo asiantuntija/sakkunnig
Alaterä Tuomas varajäsen/ersättare

Nähtävilläolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Sipoon kunnan verkkosivuilla 31.5.2022 alkaen. / Protokollet är framlagt på Sibbo kommuns nätsidor fr.om. 31.5.2022.