Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet
Pöytäkirja 24.05.2023/Pykälä 74


Virkamuutos koulutuksen toimialalla 1.8.2023 alkaen / Tjänsteförändring inom sektorn för utbildning från och med 1.8.2023

 

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 24.05.2023 § 74  

514/01.01.00.00/2023  

Valmistelija / Beredare: Undervisningschef / Opetuspäällikkö Riikka Strandström, riikka.strandstrom(at)sipoo.fi

 

Taustaa päätöksenteolle

Sipoon kunnan koulutuspalveluissa on perusopetuksen uskonnon lehtorin virka, vakanssi 237829. Vakituisen viranhaltijan virkavelvollisuuksiin on jo useamman lukuvuoden ajan kuulunut perusopetuksen uskonnon opetuksen lisäksi psykologian opetusta Sipoon lukiossa. Opetusjärjestelyiden vakiintuneisuuden vuoksi on perusteltua muuttaa vakanssi 237829 perusopetuksen uskonnon lehtorin virasta perusopetuksen ja lukion uskonnon ja psykologian lehtorin viraksi.

Virkamuutoksella ei ole taloudellisia vaikutuksia.

Kuulemismenettely

Vakanssin 237829 vakituinen viranhaltija on irtisanoutunut Sipoon kunnan palveluksesta 1.8.2023 alkaen. Näin ollen virantoimitusvelvollisuutta voidaan muuttaa 1.8.2023 alkaen ilman kuulemismenettelyä. Virka tullaan laittamaan avoimeen hakuun kesällä 2023, joten virkaa hakevat ovat hakuvaiheessa tietoisia virantoimitusvelvollisuuksista.

Toimivalta

Sipoon kunnan Hallintosäännön 40 § mukaan Kunnanhallitus päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta.

Esittelijä / Föredragande Vt. Koulutusjohtaja / Tf. Utbildningsdirektör Ollikainen Hannu

Ehdotus / Förslag Sivistysvaliokunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että yllä oleva perusopetuksen uskonnon lehtorin virka muutetaan perusopetuksen ja lukion uskonnon ja psykologian lehtorin viraksi. Virkamuutos astuu voimaan 1.8.2023 alkaen.

Päätös tarkastetaan kokouksessa.

Bildningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att ovanstående tjänst som lektor i religion inom den grundläggande utbildningen ändras till en tjänst som lektor i religion och psykologi inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen. Ändringen träder i kraft 1.8.2023.

Beslutet justeras på mötet.

Käsittely / Behandling  

Päätös / Beslut Sivistysvaliokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

Bildningsutskottet godkände enhälligt föredragandes förslag. Paragrafen justerades omedelbart.

 

Liitteet / Bilagor