Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet
Pöytäkirja 16.03.2023/Pykälä 30Aloite sukkakoulun lopettamisesta Nikkilän Sydämen rakennuksessa - Carola Juselius ym. / Motion om att slopa strumpskolprincipen i byggnaden Nickby Hjärta - Carola Juselius m.fl.

 

Valtuusto 15.11.2021 § 138 

 

Carola Juselius ja 23 muuta valtuutettua jättivät aloitteen, jossa esitetään, että Nikkilän Sydämen rakennuksessa luovutaan sukkakouluperiaatteesta.             

Päätös Valtuusto merkitsi aloitteen tiedoksi.

 

 

Suomenkielinen koulutusjaosto 15.03.2022 § 12 

 

Valmistelijat: erityissuunnittelija Daniel Silén, daniel.silen(at)sipoo.fi, opetuspäällikkö Hannu Ollikainen, hannu.ollikainen(at)sipoo.fi, opetuspäällikkö Riikka Strandström, riikka.strandstrom(at)sipoo.fi

Vastine valtuustoaloitteeseen koskien Nikkilän Sydämen sukkakoulua

Taustaa päätöksenteolle

Carola Juselius on jättänyt yhdessä 23 valtuutetun kanssa valtuustoaloitteen 15.11.2021 koskien Nikkilän Sydämen sukkakoulua.

 

Esittelijä Opetuspäällikkö Strandström Riikka

Ehdotus Koulutusjaosto antaa sivistysvaliokunnalle liitteen 2 mukaisen vastineen valtuustoaloitteeseen.

Käsittely 

Puheenjohtaja ehdotti että suomenkielinen koulutusjaosto päättää että vastine palautetaan valmisteluun niin, että siihen sisällytetään ratkaisuvaihtoehdot ja niiden kustannukset ja aikataulu, jotka voidaan toteuttaa syksyyn mennessä. Vuoden loppuun mennessä tehdään selvitys oppilaiden, oppilaskunnan ja henkilöstön mielipiteistä. Parannusten tulee koskea kaapistoja ja niiden kuntoa, kuramattoja ja kenkätelineitä eteisessä, valvonnan lisäämistä, lisäksi velvoitetaan koulut suunnittelemaan poistumistilanteisiin parempi malli yhdessä pelastusviranomaisten kanssa. Oppilaat osallistetaan kaikkiin koulun parantamista koskeviin ideoihin.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

  

Päätös Suomenkielinen koulutusjaosto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksen.

Svenska utbildningssektionen 15.03.2022 § 19 

Beredare: Beredare: Specialplanerare Daniel Silén, daniel.silen(at)sipoo.fi, Undervisningschef Hannu Ollikainen, hannu.ollikainen(at)sipoo.fi, Undervisningschef Riikka Strandström, riikka.strandström(at)sipoo.fi

Svar på fullmäktigemotionen angående strumpskola i Nickby Hjärta

Bakgrund till beslutsfattandet

Carola Juselius har lämnat in 15.11.2021 en fullmäktigemotion tillsammans med 32 andra fullmäktigeledamöter angående strumpskolan i Nickby Hjärta.

Föredragande Svensk undervisningschef Ollikainen Hannu

Förslag Svenska utbildningssektionen ger vidare åt bildningsutskottet svar på fullmäktigemotionen enligt bilaga 2.

Behandling 

Ordförande Caroline Högel föreslog att ärendet remitteras. Följande punker bör behandlas i svaret på motionen:

- Redogörelse för läromiljöernas förbättringar enligt de 8 punkterna på s.5 av bilaga 2 "Svar på fullmäktigemotionen angående strumpskola i Nickby Hjärta"

- Flera ingångar tas i bruk i Nickby Hjärta

- Kostnader över läromiljöernas förbättringar samt en tidsplan

- Vilka förändringar kan tas i bruk redan inkommande höst

- Elevskåp bör prioriteras

- Redogörelse av enkätsvar, både den som nu gjorts samt en ny mera täckande via Wilma

 

Samtliga understödde motförslaget.

 

Ordförandens motförslag Svenska utbildningssektionen beslutar att ärendet remitteras. I motionssvaret bör framkomma följande punkter:

- Redogörelse för läromiljöernas förbättringar enligt de 8 punkterna på s.5 av bilaga 2 "Svar på fullmäktigemotionen angående strumpskola i Nickby Hjärta"

- Flera ingångar tas i bruk i Nickby Hjärta

- Kostnader över läromiljöernas förbättringar samt en tidsplan

- Vilka förändringar kan tas i bruk redan inkommande höst

- Elevskåp bör prioriteras

- Redogörelse av enkätsvar, både den som nu gjorts samt en ny mera täckande via Wilma

   

Beslut Svenska utbildningssektionen godkände enhälligt ordförandens motförslag.

 

Suomenkielinen koulutusjaosto 07.03.2023 § 12 

 

Esittelijä Opetuspäällikkö Strandström Riikka

Ehdotus Suomenkielinen koulutusjaosto antaa sivistysvaliokunnalle liitteen 2 mukaisen vastineen valtuustoaloitteeseen.

Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Käsittely 

Päätös Suomenkielinen koulutusjaosto päätti antaa sivistysvaliokunnalle liitteen 2 mukaisen vastineen valtuustoaloitteeseen.

Pykälä tarkastettiin välittömästi.

 

Liitteet

 

Svenska utbildningssektionen 07.03.2023 § 12 

 

Föredragande Svensk undervisningschef Ollikainen Hannu

Förslag Svenska utbildningssektionen ger vidare åt bildningsutskottet svar på fullmäktigemotionen enligt bilaga 2.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Behandling Caroline Högel-Starck föreslog att svenska utbildningssektionen ger vidare följande svar till bildningsutskottet: svenska utbildningssektionen beslutar att slopa strumpskolan i Sibbo hjärta från och med hösten 2023 i enighet med Carola Juselius m.fl. motion om att slopa strumpskolprincipen i byggnaden Nickby Hjärta.

 Mårten Ullberg understödde Högel-Starcks förslag.

Ordförande konstaterade att det förutom föredragandes hade gjorts ett undertstött förslag (Högel-Starcks motförslag) varför man måste rösta. Ordförande föreslog följande röstningsförfarande: namnupprop, där de som understöder föredragandes förslag röstar "ja" och de som understöder Högel-Starcks motförslag röstar "nej". Förslaget goodkändes enhälligt.

 Röstning:

 Föredragandes förslag, "ja" (1st): Jaana Korkeila-Långjsö

 Högel-Starcks motförslag, "nej" (4st): Caroline Högel-Starck, Christoffer Hällfors, Mårten Ullberg, Anders Selén

 Ordförande konstaterade att svenska utbildningssektionen hade med rösterna 4-1 beslutat godkänna motförslaget.

Beslut Svenska utbildningssektionen ger vidare följande svar till bildningsutskottet: Svenska utbildningssektionen beslutar att slopa strumpskolan i Sibbo hjärta från och med hösten 2023 i enighet med Carola Juselius m.fl. motion om att slopa strumpskolprincipen i byggnaden Nickby Hjärta.

 Paragrafen justerades omedelbart.

Bilagor

 

 

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 16.03.2023 § 30  

1323/12.00.01/2021  

Valmistelija / Beredare: Opetuspäällikkö / undervisningschef Riikka Strandström, riikka.strandstrom(at)sipoo.fi, opetuspäällikkö / undervisningschef Hannu Ollikainen, hannu.ollikainen(at)sipoo.fi

Esittelijä / Föredragande Sivistysjohtaja / Bildningsdirektör Pietinen Jukka

Ehdotus / Förslag Sivistysvaliokunta päättää antaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle liitteen 1 mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen.

Bildningsutskottet beslutar ge kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige svar på fullmäktigemotionen i enlighet med bilaga 1.

Käsittely / Behandling  Tuomas Alaterä ehdotti että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Alaterän ehdotus:

 Sivistysvaliokunta päättää olla hyväksymättä liitettä 1 vastaukseksi aloitteeseen. Sivistysvaliokunta palauttaa asian uudelleen valmisteluun niin, että Kungsvägens skolanin ja Sipoonjoen koulun rehtorit, koulujen henkilökuntaa ja oppilaiden edustajia kuunnellen, tuovat uudestaan valiokunnalle ehdotuksen tilanteen ratkaisemiseksi. Mahdollisten muutostöiden suunnittelussa sekä kustannusarvion teettämisessä saa tarvittaessa käyttää ulkopuolista apua. Sivistysjohtaja valvoo ehdotuksen valmistumista sekä tekee tarvittaessa virkapäätöksen ulkopuolisen avun käyttämisestä. Valiokunta ottaa asian uudelleen käsittelyyn toukokuun 2023 kokouksessa. Kunnes päätös on tehty, noudatetaan nykyisiä järjestyssääntöjä.

 Valiokunta haluaa myös muistuttaa, että 15.12.2021 kokouksessa on päätetty talotoimikuntien perustamisesta asiassa §121 Sivistysosaston toimintasääntö.

 Sivistysvaliokunta kannatti yksimielisesti Tuomas Alaterän vastaehdotusta.

 Tuomas Alaterä föreslog att ärendet remitteras för ny beredning. Alateräs motförslag:

 Bildningsutskottet beslutar att inte godkänna bilaga 1 som svar på motionen. Bildningsutskottet remitterar ärendet för ny beredning så att rektorerna för Kungsvägens skola och Sipoonjoen koulu, i samråd med representanterna för skolornas personal och elever, lägger fram ett nytt förslag för utskottet i syfte att lösa situationen. Vid behov kan extern hjälp anlitas för att planera eventuella ändringar och göra upp en kostnadsberäkning. Bildningsdirektören övervakar utarbetandet av förslaget och fattar vid behov ett tjänsteinnehavarbeslut om att anlita extern hjälp. Utskottet behandlar ärendet på nytt vid sitt möte i maj 2023. De nuvarande ordningsreglerna gäller tills ett beslut har fattats.

 Utskottet vill också påminna om att man vid mötet 15.12.2021 beslutat om att inrätta huskommittéer i samband med behandlingen av Bildningsavdelningens verksamhetsstadga (§ 121).

 Bildningsutskottet understödde enhälligt Tuomas Alateräs förslag.

 

Päätös / Beslut Sivistysvaliokunta hyväksyi yksimielisesti Tuomas Alaterän vastaehdotuksen.

Bildningsutskottet godkände enhälligt Tuomas Alateräs motförslag.

 

Liitteet / Bilagor

 

Liite Bilaga 1 - Sivistysvaliokunnan vastine valtuustoaloitteeseen koskien Nikkilän Sydämen sukkakoulua