Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 311Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2023 - 2025 taloussuunnitelma / Budget för 2023 och ekonomiplan för 2023 - 2025

 

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 10.10.2022 § 311  

860/02.02.00/2022  

Valmistelija / Beredare: talousjohtaja / ekonomidirektör Pekka Kivilevo, pekka.kivilevo(at)sipoo.fi

Kunnanjohtajan esitys vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2023 - 2025 taloussuunnitelmaksi on liitteenä 1.

Budjettivuosi 2023 vie Sipoon kunnan uuteen aikakauteen, jossa sosiaali- ja terveystoimi on siirretty Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Tämän siirron johdosta kuntaorganisaatio pienenee noin 400 henkilöllä (noin 30 %) ja 70 miljoonalla eurolla (runsaat 40 %). Kunnan tuloveroista valtio ottaa 12,64 %, mikä on suunnilleen kaksi kolmasosaa viime vuoden tuloverosta, joka oli 19,25 %. Myös noin kolmasosa Sipoon yhteisöverotuloista siirtyy valtion kautta hyvinvointialueen rahoittamiseen.

Valtionosuusjärjestelmään tulee kaksi uutta tasauselementtiä, muutosrajoitin ja järjestelmän muutoksen tasaus, joiden kautta Sipoo saa tasausta yhteensä 8,6 milj. euroa vuonna 2023.

Kunnanjohtajan talousarvioesityksen mukainen tilikauden tulos on 4,45 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä 5,65 milj. euroa vuonna 2023 ja kunnan talous on tuloslaskelman mukaisesti tasapainossa. Vuosina 2024 ja 2025 vuosikate sen sijaan ei riitä kattamaan poistoja, ja vuoden 2025 tilikauden tulos putoaa -1,2 milj. euroon.

Talousarvion investointiosassa ja siihen liittyvässä investointisuunnitelmassa on esitetty kaikki Sipoon kunnan bruttoinvestoinnit vuosina 2023-2025 lukuun ottamatta Sipoon Vesi-liikelaitoksen investointeja. Näistä vuosi 2023 on luonteeltaan sitova. Vesihuollon investoinnit on esitetty erikseen Sipoon Veden talousarviossa.

Investoinneissa kunta noudattaa vuosina 2023-2025 aiempiin vuosiin nähden maltillisempaa linjaa. Kasvustrategian tukemiseksi kaava-alueiden infraan ja tonttituotannon edellytyksiin panostetaan edelleen vahvasti. Peruskorjausinvestoinnit nykyisen kiinteistökannan kunnon ylläpitämiseksi ja parantamiseksi ovat merkittäviä investointisuunnitelmakaudella.

Investointisuunnitelman hankkeet ovat priorisoitu mm. kaavatalouden, hankkeiden vaikuttavuuden ja rakennetun ympäristön viihtyisyyden perusteella ja investointitasoa on laskettu suhteessa aiempiin investointisuunnitelmiin. Jaksolla 2023-2025 kokonaisinvestoinnit ovat vuosittain 13-15 milj. euroa, ja ovat siten samalla tai alhaisemmalla tasolla kuin aikaisempina vuosina. Taloussuunnitelmakaudella tulevista investoinneista noin 70 % tulee kohdentumaan infraan, noin 25 % palvelurakentamiseen ja noin 5 % liikuntaan.

Vuonna 2023 talousarvion mukaiset kunnan bruttoinvestoinnit infrastruktuuriin ja rakennuksiin ovat yhteensä noin 14,725 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 talousarviossa merkittävimmät bruttoinvestoinnit osoitetaan peruskorjauksiin ja ovat yhteensä noin 7,2 miljoonaa euroa sekä infran laajennusinvestointeihin, jotka ovat yhteensä noin 5,4 milj. euroa.

Lainanlyhennykset pitkäaikaisista lainoista ovat 15 milj. euroa. Investointien ja lainanlyhennysten rahoittamiseksi on vuodelle 2023 budjetoitu pitkäaikaisten lainojen lisäystä 20 milj. euroa. Kunnan lainakannan arvioidaan olevan 122 milj. euroa vuoden 2023 lopussa ja 143 milj. euroa vuoden 2025 lopussa. Suunnitelmakauden 2023-2025 aikana lainoja lyhennetään 51 milj. euroa ja uusia lainoja nostetaan 77 milj. euroa.

Esittelijä / Föredragande Kunnanjohtaja / Kommundirektör Grannas Mikael

Ehdotus / Förslag Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2023 - 2025 taloussuunnitelma hyväksytään liitteen 1 mukaisena.

Talousjohtaja valtuutetaan tekemään teknisiä korjauksia liitteeseen.

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att en budget för år 2023 och en ekonomiplan för åren 2023 - 2025 godkänns enligt bilaga 1.

Ekonomidirektören befullmäktigas att göra tekniska korrigeringar i bilagan.

Käsittely / Behandling  Kunnanhallitus hyväksyi muutoksia talousarvioon liitteen 2 mukaisesti.

 Lisäksi kunnanhallitus hyväksyi esittelijän esittämiä teknisiä korjauksia.

 Kommunstyrelsen godkände ändringar i budgeten enligt bilaga 2.

 Dessutom godkände kommunstyrelsen föredragandens förslag till tekniska korrigeringar.

Päätös / Beslut Kunnanhallitus esitti valtuustolle, että vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2023 - 2025 taloussuunnitelma hyväksytään liitteen 1 mukaisena.  

Talousjohtaja valtuutettiin tekemään teknisiä korjauksia liitteeseen. 

Kommunstyrelsen föreslog för fullmäktige att en budget för år 2023 och en ekonomiplan för åren 2023 - 2025 godkänns enligt bilaga 1. 

Ekonomidirektören befullmäktigades att göra tekniska korrigeringar i bilagan.