Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet
Pöytäkirja 01.06.2022/Pykälä 59Osavuosikatsaus 2022, Sivistysvaliokunta / Delårsrapport 2022, Bildningsutskottet

 

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 01.06.2022 § 59  

334/02.06.01.03/2022  

Valmistelija / Beredare: Sivistysjohtaja / Bildningsdirektör Jukka Pietinen, jukka.pietinen(at)sipoo.fi, Varhaiskasvatuspäällikkö / Chef för småbarnspedagogik Mervi Keski-Oja, mervi.keski-oja(at)sipoo.fi, Vs. kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö / Tf. Chef för kultur- och fritidstjänster Mia Liljeberg, mia.liljeberg(at)sipoo.fi, Opetuspäällikkö / Undervisningschef Riikka Strandström, riikka.strandstrom(at)sipoo.fi, Opetuspäällikkö / Undervisningschef Hannu Ollikainen, hannu.ollikainen(at)sipoo.fi

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä määräajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt alijäämä.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Talousarvion toteutumisen seuraaminen ja valvonta

Sivistysvaliokunta seuraa säännöllisesti oman käyttösuunnitelmansa toteutumista. Lisäksi jaostot seuraavat omien käyttösuunnitelmiensa osalta, että palvelut tuotetaan niille annetun käyttösuunnitelman puitteissa. Tämän lisäksi kunnassa laaditaan kaksi kertaa vuodessa osavuosikatsaus, joista ensimmäinen koskee tammi-huhtikuuta ja toinen kesä-syyskuuta. Vuoden lopussa laadittavassa tilinpäätöksessä käsitellään koko vuoden talouden toteuma.

Talous- ja hallinto-osasto on antanut 6.4.2022 vuoden 2022 ensimmäisen osavuosikatsauksen laatimisohjeen. Sen mukaisesti valiokuntien pitää käsitellä osavuosikatsaukset omien käyttösuunnitelmiensa osalta ennen 3.6.2022.

Kunnanhallitus käsittelee koko kunnan osavuosikatsauksen 20.6.2022. Valtuusto saa osavuosikatsauksen käsiteltäväkseen 5.9.2022.

Sivistysosasto osavuosikatsaus 1/2022
Sivistysosaton vuoden 2022 neljän ensimmäisen kuukauden toimintatuloksen mukaan toimintatuotot ovat toteutuneet odotettua suurempina (36,7 %). Toimintamenot ovat toteutuneet vastaavasti odotettua pienempinä (32,3 %). Toimintakate on ajanjakson aikana alittunut (31,9 %). Tasaisen toteuman mukainen tulojen ja menojen toteutuma on vastaavalla ajanjaksolla 33,3 %.

Ottaen huomioon kuluvana vuotena toteutunevat palkankorotukset, on oletettavissa, että sivistysvaliokunta pysyy talousarviossa vuonna 2022.

Osavuosikatsauksessa esitetään valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteutuminen. Siinä esitetyt värisymbolit tarkoittavat seuraavaa:

Punainen: Ei aloitettu, ei toteutunut 

Keltainen: Aloitettu, osittain toteutettu 

Vihreä: Toteutettu tarkasti tavoitteen määrittelyn mukaisesti 

Punainen:Ei aloitettu, ei toteutunut

 

Keltainen: Aloitettu, osittain toteutettu

 

Vihreä: Toteutettu tarkasti tavoitteen määrittelyn mukaisesti

 

 

Sivistysosaston omat investoinnit toteutuvat suunnitellusti vuoden 2022 aikana. Topelius-salin irtaimistoon myönnettyä määrärahaa ei voida käyttää, koska salin peruskorjaus siirtyy ensi vuodelle. Tästä syystä sivistysvaliokunta esittää valtuustolle, että määrärahan käyttötarkoitus muutetaan. Esitys käsitellään omana päätösasiana.

Esitteli/ Föredragande Sivistysjohtaja / Bildningsdirektör Pietinen Jukka

Ehdotus / Förslag Sivistysvaliokunta päättää antaa kunnanhallitukselle ja valtuustolle osavuosikatsauksensa 1/2022 liitteen mukaisesti.

Bildningsutskotten besluter att ge sin delårsrapport 1/2022 till kommunstyrelse och fullmäktige enligt bilaga 1.

Käsittely / Behandling  

Päätös / Beslut Sivistysvaliokunta päätti yksimielisesti hyväksyä esittelijän ehdotuksen lisäyksellä, että seuraavassa kokouksessa esitellään tiedoksi täydennetty liite.

Bildningsutskottet beslöt enhälligt godkänna föredragandens förslag med tillägget den kompletterad bilaga presenteras till kännedom på nästa möte.