Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet
Pöytäkirja 16.03.2023/Pykälä 33Sivistysvaliokunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2022 / Bildningsutskottets verksamhetsberättelse och bokslut 2022

 

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 16.03.2023 § 33  

334/02.06.01.03/2022  

Valmistelija / Beredare: sivistysjohtaja / bildningsdirektör Jukka Pietinen etunimi.sukunimi@sipoo.fi, varhaiskasvatuspäällikkö / chef för småbarnspedagogik Mervi Keski-Oja etunimi.sukunimi@sipoo.fi, opetuspäällikkö / undervisningschef Riikka Strandstöm etunimi.sukunimi@sipoo.fi, opetuspäällikkö / undervisningschef Hannu Ollikainen etunimi.sukunimi@sipoo.fi, va. kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö / tf. chef för kultur- och fritidstjänster Mia Liljeberg etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Talous- ja hallinto-osaston talousyksikkö on ohjeistanut toimielimiä vuoden 2022 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen valmistelussa. Sen mukaan sivistysvaliokunnan pitää omalta osaltaan käsitellä toimintakertomuksensa maaliskuun alkuun mennessä ja saattaa se talousyksikön tiedoksi.

Toimintakertomuksessa käsitellään sivistysvaliokunnan alaisuudessa toimivien tulosalueiden toimintaa, keskeisiä tunnuslukuja, sekä kunnanvaltuuston sivistyslautakunnalle asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista.

1.5.2015 voimaanastuneen kuntalain (410/2015) 13. luvun 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä.

Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

Vuoden 2022 toimintakertomuksessa / tilinpäätöksessä on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Lähtökohtana ovat olleet kunnanvaltuuston vuoden 2022 varsinaisessa talousarviossa hyväksymät määrärahat ja tavoitteet.

Vuoden 2022 tilinpäätöksen mukaan sivistysvaliokunta on pysynyt talousarviossa. Tilikauden toimintakate on toteutunut 99,4 %:sti. Toimintatuottojen toteuma oli 117,8 % ja toimintakulujen toteuma 100,7 %.

Koronapandemia hellitti kevään 2022 aikana, jonka seurauksena sivistysosaston palvelut on pystytty toteuttamaan normaalisti ilman rajoituksia ja sopeuttamistoimenpiteitä.

Yksi valtuuston asettamana toiminnallinen tavoite on toteutunut osittain. Muut tavoitteet ovat toteutuneen valtuuston päätöksen mukaisesti.

Sivistysvaliokunnan vuoden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus on liitteenä (liite 1).

Esittelijä / Föredragande Sivistysjohtaja / Bildningsdirektör Pietinen Jukka

Ehdotus / Förslag Sivistysvaliokunta päättää merkitä asian tiedoksi ja päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy sivistysvaliokunnan vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja sitovien tavoitteiden toteuman liitteen 1 mukaisesti.

Bildningsutskottet beslutar anteckna ärendet för kännedom och beslutar föreslå kommunstyrelsen och vidare fullmäktige att bildningsutskottets bokslut, verksamhetsberättelse samt utfallet av de bindande målen för år 2022 godkänns enligt bilaga 1.

Käsittely / Behandling  

Muutettu ehdotus / Ändrat förslag

 Svistysvaliokunta päättää merkitä asian tiedoksi ja päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy sivistysvaliokunnan vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja sitovien tavoitteiden toteuman liitteen 1 mukaisesti.

 Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Bildningsutskottet beslutar anteckna ärendet för kännedom och beslutar föreslå kommunstyrelsen och vidare fullmäktige att bildningsutskottets bokslut, verksamhetsberättelse samt utfallet av de bindande målen för år 2022 godkänns enligt bilaga 1.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Päätös / Beslut Sivistysvaliokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän muutetun ehdotuksen. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

Bildningsutskottet godkände enhälligt föredragandens ändrade förslag. Paragrafen justerades omedelbart.

 

Liitteet / Bilagor

 

Liite Bilaga 1 - Sivistysvaliokunnan toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnallisten tavoitteiden toteuma 2022

Liite Bilaga 2 - Suomenkielinen koulutusjaosto 7.3.2023, Pöytäkirjan ote §10

Liite Bilaga 3 - Svenska utbildningssektionen 7.3.2023, Pöytäkirjan ote §10

Liite Bilaga 4 - Vapaa-ajanjaosto 8.3.2023, Pöytäkirjan ote §14