Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet
Pöytäkirja 16.03.2023/Pykälä 36Sivistysvaliokunnan vuoden 2023 käyttösuunnitelman jaon muutos / Förändring av dispositionsplanen för bildningsutskottet 2023

 

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 25.01.2023 § 12 

 

Valmistelija / Beredare: Sivistysjohtaja / Bildningsdirektör Jukka Pietinen, jukka.pietinen(at)sipoo.fi

Talousarvio on tärkein yksittäinen kunnan talouden ja toiminnan ohjauksen väline. Kuntalain 110 §:n mukaan kunnanvaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Sipoon kunnan valtuusto on (KV 12.12.2022 §108 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2025.

Sitovat taloustavoitteet vuonna 2023

Sivistysosaston tehtävänä on valmistella sivistysvaliokunnan hyväksyttäväksi määrärahojen käyttöä ja tuloarvioiden toteutumista varten käyttösuunnitelma, jossa valiokunta tarkistaa määrärahajaon tulosalueille. Valiokunnan on hyväksyttävä käyttösuunnitelmansa kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvion mukaiseksi.

Määrärahat ovat valtuustoon nähden nettositovia osastotasolla. Tällä tarkoitetaan sitä, että sivistysvaliokunnan toimintakate on valtuustoon nähden sitova (toimintatulojen ja toimintamenojen erotus).

Sitovat taloustavoitteet tulosalueittain

Valiokunnan alaiset jaostot vastaavat omien toimintojen osalta käyttösuunnitelmansa toteutumisesta päätulo- ja menokohtien tasolla. Koska sivistysvaliokunta hyväksyy koko sivistysosastoa koskevan käyttösuunnitelman, kunkin jaoston käyttösuunnitelma lähetetään niille tiedoksi.

Sivistysvaliokunta vastaa itse kunnan hallintosäännön mukaisesti suoraan Kehittäminen ja tuki -palveluiden ja varhaiskasvatuspalveluiden käyttösuunnitelmasta.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023

Valtuusto päätti osana talousarviota valiokuntien vuoden 2023 sitovat toiminnalliset tavoitteet. Sivistysvaliokunnan kaikille neljälle tulosalueelle määritelty omat tavoitteet, joiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsauksien yhteydessä sivistysvaliokunnan kautta valtuustolle.

Jaostot vastaavat siitä, että niiden alaisille palveluille asetetut toiminnalliset tavoitteet toteutuvat vuonna 2023.

Esittelijä / Föredragande Sivistysjohtaja / Bildningsdirektör Pietinen Jukka

Ehdotus / Förslag Sivistysvaliokunta päättää
- hyväksyä vuoden 2023 käyttösuunnitelman liitteen 1 mukaisesti ja
- lähettää sen ja vuoden 2023 sitovat toiminnalliset tavoitteet jaostoille tiedoksi.

Bildningsutskottet beslutar
- godkänna dispositionsplanen för bildningsutskottet 2023 enligt bilaga 1 och
- vidarebefordra den och de bindande verksamhetsmålen för 2023 till sektionerna för kännedom.

Käsittely / Behandling  

Päätös / Beslut Sivistysvaliokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Bildningsutskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.

 

Liitteet / Bilagor

 

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 16.03.2023 § 36  

860/02.02.00/2022  

Valmistelija / Beredare: sivistysjohtaja / bildningsdirektör Jukka Pietinen etunimi.sukunimi(at)sipoo.fi

Sivistysvaliokunta on hyväksynyt vuoden 2023 käyttösuunnitelman jaon SIVVLK 25.01.2023 § 12. Koska päätöksessä jaostoille jaettujen toimintakatteiden summa ei vastaa valtuuston valiokunnalle myöntämää toimintakatetta, asia joudutaan käsittelemään uudelleen. Uusi päätös kumoaa edellä mainitun päätöksen.

Sivistysvaliokunnan käyttösuunnitelman jako esitetään liitteessä 1.

Esittelijä / Föredragande Sivistysjohtaja / Bildningsdirektör Pietinen Jukka

Ehdotus / Förslag Sivistysvaliokunta hyväksyy vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelman jaon liitteen 1 mukaisesti ja lähettää asian molemmille koulutusjaostoille ja vapaa-ajan jaostolle tiedoksi.

Bildningsutskottet beslutar godkänna fördelningen av dispositionsplanen för år 2023 enligt bilaga 1 och skickar ärendet till båda utbildningssektionerna och fritidssektion för kännedom.

Käsittely / Behandling  

Muutettu ehdotus / Ändrat förslag

 Svistysvaliokunta hyväksyy vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelman jaon liitteen 1 mukaisesti ja lähettää asian molemmille koulutusjaostoille ja vapaa-ajan jaostolle tiedoksi.

 Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Bildningsutskottet beslutar godkänna fördelningen av dispositionsplanen för år 2023 enligt bilaga 1 och skickar ärendet till båda utbildningssektionerna och fritidssektion för kännedom.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Päätös / Beslut Sivistysvaliokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän muutetun ehdotuksen. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

Bildningsutskottet godkände enhälligt föredragandens ändrade förslag. Paragrafen justerades omedelbart.

 

Liitteet / Bilagor

 

Liite Bilaga 1 - Sivistysvaliokunnan ja jaostojen vuoden 2023 käyttösuunnitelma ja valtuuston sitovat toiminnan tavoitteet