Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet
Pöytäkirja 24.01.2023/Pykälä 7


Miilin alueen pukuhuonerakennuksen laajennustyöt, urakoitsijan valinta - Utvidgning av omklädningsutrymmen på Miilis området, val av entreprenör

 

Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 24.01.2023 § 7  

  

 

Valmistelija / Beredare: Rakennuttajainsinööri Karolina Blomqvist-Wiik, karolina.blomqvist-wiik(at)sipoo.fi

Yleistä

Miilin alueen pukuhuone- ja huoltorakennus sijaitsevat Sipoon Söderkullan urheilupuiston alueella tekonurmikentän ja Sipoonlahden koulun vieressä. Olemassa oleva pukuhuonerakennus koostuu urheilijoiden ja ulkoilijoiden käytössä olevasta kahdesta pukuhuonetilasta sekä Sipoon kunnan liikuntapalveluiden henkilöstön pienestä taukotilasta ja kansliasta. Pukuhuonerakennus sijaitsee aivan vuonna 2021 laajennetun huoltorakennuksen vieressä.

Vuoden 2022 aikana suunnitelmien osalta viimeistelty pukuhuonerakennuksen laajennus tulee palvelemaan liikuntapuiston käyttäjiä kuten tekonurmikentän pelaajia, koulun liikuntatunteja sekä talvisin jäädytettävän luistelukentän käyttäjiä. Pukuhuoneiden laajennuksen suunnittelun yhteydessä kävi ilmi, että liikuntapalveluiden henkilöstön nykyiset taukotilat eivät täytä nykyvaatimuksia, joten pukuhuonerakennuksen laajennukseen lisättiin asianmukaiset taukotilat liikuntapalveluiden henkilökunnan käyttöön.

Laajennettavan osuuden kokonaisala tulee olemaan yhteensä n. 92 m2, joka koostuu liikuntapalveluiden henkilökunnan tauko- ja pesutiloista, liikuntapaikkojen käyttäjille tarkoitetuista pukuhuoneista ja pesuhuonetiloista sekä teknisestä tilasta. Rakennuksen laajennustöiden yhteydessä mm. vanhan osan sadevesijärjestelmää joudutaan uusimaan sekä alueelle kulkevaa huoltotietä sekä sen vieressä sijaitsevaa maastoa joudutaan muokkaamaan.

Pukuhuonerakennuksen laajennustyöt kuuluu osana Neiti Miilin tien sivistyskeskusalueen liikunta-alue huoltotiloineen -hanketta, joka on esitetty Sipoonlahden koulun laajennuksen ja muutostöiden hankesuunnitelmassa. Hanketta on aikoinaan pilkottu useampaan ottee-seen pienempiin osiin. Hiekkakentän laajennus on toteutettu erikseen vuosien 2019 - 2020 vaihteessa ja huoltorakennuksen laajennus valmistui vuodenvaihteessa 2021 - 2022. Lisäksi vuonna 2022 valmistuneen tekonurmikentän lämmitysjärjestelmän saneerauksen myötä tekonurmikentän lämmönlähteeksi on muutettu maalämpö. Vuoden 2023 talousarviossa pukuhuonerakennuksen laajennustöihin on varattu määrärahaa 450 000,00 €.

Hankinnan kohde ja hankintamenettely

Miilin alueen pukuhuonerakennuksen laajennustöiden kokonaisurakka sisältää Sipoon Söderkullan tekonurmikentän vieressä sijaitsevan olemassa olevan pukuhuonerakennuksen laajentamiseen liittyvät rakennustyöt sekä talotekniset työt. Urakka ei sisällä rakennuksen lukitustöitä tai turvatekniikan asentamista.

Urakan kilpailutus tehtiin kansallisen kynnysarvon ylittävänä mutta EU-kynnysarvot alittavana rakennusurakkahankintana avoimella hankintamenettelyllä. Hankintailmoitus julkaistiin 23.11.2022 Cloudia-tarjousportaalin kautta Hilma-ilmoituskanavassa.

Lisätietokysymykset tuli lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalin kautta 14.12.2022 klo 12:00 mennessä. Tarjouspyyntöä täsmennettiin vastaten hankintayksikölle lähetettyyn kysymykseen tarjoajan soveltuvuusvaatimuksista 16.12.2022.

Tarjousten toimittaminen, määräaika ja saadut tarjoukset

Tarjoajilla oli mahdollisuus lähettää tarjouksensa sähköisesti määräaikaan 21.12.2022 klo 12:00 mennessä osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/sipoo. Määräaikaan mennessä hankintayksikölle saapui seitsemän (7) tarjousta. Tarjousten avaustilaisuus pidettiin 21.12.2022 klo 12:12 (Liite 1: Tarjousten avauspöytäkirja 211222).

Tarjouksen jättäneet yritykset olivat:

1. Kymppirakenne Oy

2. Mc Machin Oy

3. Mijorak Oy

4. Rakennuspalvelu Bomberg Oy

5. Rakennustoimisto Anttonen Oy

6. Ralf Ajalin Oy

7. VM Suomalainen Oy

 

Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

Ennen tarjousten vertailua tarjoajille tarjouspyynnössä asetettujen soveltuvuusvaatimusten täyttyminen sekä tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus tarkistettiin.

 

Alla mainittu tarjoaja suljettiin pois tarjouskilpailusta koska tarjoaja ei ollut toimittanut tarjouksensa liitteenä kaikkia tarjouspyynnössä pyydettyjä tietoja, joista käy ilmi oleellisia asioita tarjoajalle asetettujen soveltuvuusvaatimusten täyttymisestä:

-Rakennuspalvelu Bomberg Oy

 

Tarkemmat perustelut poissulkemiseen on esitetty tarjoajakohtaisella liitteellä.

 

Kaikki muut tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset.

 

Tarjouksen vertailuperuste ja valintaperuste

Tarjousten vertailuperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, joka tarkoittaa hankintayksikön asettamien tarjoajan soveltuvuutta koskevien vaatimusten täyttävistä tarjouksista halvinta kokonaishintaa. Vertailuhinta muodostuu pyydetystä urakan kokonaishinnasta.

 

Tarjousten vertailu

Tarjoajien soveltuvuuden ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisen jälkeen hankintamenettelyssä ja tarjousten vertailussa ovat mukana seuraavat tarjoajat:

 

- Kymppirakenne Oy

- Mc Machin Oy

- Mijorak Oy

- Rakennustoimisto Anttonen Oy

- Ralf Ajalin Oy

- VM Suomalainen Oy

 

Tarjousten vertailu on kuvattu oheisessa vertailutaulukossa (Liite 2: Tarjousten vertailutaulukko 221222).

 

Valittu urakoitsija

Edullisimman tarjouksen teki Kymppirakenne Oy. Urakkatarjouksen kokonaishinta on yhteensä 424 424,00 € (alv 0%).

 

Tarjouspyynnön mukaisesti urakan kokonaishinta ei sisällä urakkaan kuuluvaa louhintatyötä vaan tarvittavat louhintatyöt maksetaan toteutuneiden ja hyväksyttyjen määrien ja urakkatarjouksen liitteenä olevan yksikköhintaluettelon mukaisesti. Yksikköhinnat eivät vaikuta vertailuhintaan. 

 

Kymppirakenne Oy:n kanssa on pidetty selonottoneuvottelu. Selonottoneuvottelussa ei noussut esille valintaan vaikuttavia asioita. Neuvottelussa todettiin, että urakoitsijan tarjous on tarjouspyynnön mukainen.

 

Hankintasopimuksen tekeminen

Hankintasopimus syntyy vasta erillisen kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

 

Hankinta-asiakirjojen julkisuus

Hankintalain mukaan tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintaa koskevien päätösten tekemisen yhteydessä. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty.

 

Tässä hankinnassa asiakirjat tulevat yleisesti julkisiksi, kun päätös on tehty ja se julkaistaan pöytäkirjan liitteenä.

 

Esittelijä / Föredragande Vt. Tekninen johtaja / Tf. Teknisk direktör Siren Lari

Ehdotus / Förslag 1. Tekninen valiokunta päättää, että tarjoaja Rakennuspalvelu Bomberg Oy suljetaan kilpailusta. 2. Tekninen valiokunta päättää, että Miilin alueen pukuhuonerakennuksen laajennustöiden urakoitsijaksi valitaan Kymppirakenne Oy. Pykälä tarkastetaan välittömästi.

1. Tekniska utskottet beslutar att Rakennuspalvelu Bomberg Oy utesluts ur upphandlingen. 2. Tekniska utskottet beslutar att Kymppirakenne Oy väljs som entreprenör för utbyggnaden av omklädningsrummen i Miiliområdet. Paragrafen justeras omedelbart.

Käsittely / Behandling  

Päätös / Beslut Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.
Pykälä tarkistettiin välittömästi.

Tekniska utskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.

 

Liitteet / Bilagor

 

Liite Bilaga 1 - Tarjousten avauspöytäkirja 211222

Liite  Bilaga 2 - Tarjousten vertailutaulukko 221222