Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet
Pöytäkirja 01.06.2022/Pykälä 64Oikaisuvaatimus ruotsinkielisen opetuspäällikön päätöksestä koskien Kungsvägens skolan teknisen työn lehtorin viran valintaan. / Begäran om omprövning gällande den svenska undervisningschefens beslut om valet av lektorstjänst i teknisk slöjd.

 

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 01.06.2022 § 64  

271/01.01.01.01/2022  

Valmistelija / Beredare: Ruotsinkielinen opetuspäällikkö /Svensk undervisningschef, Hannu Ollikainen, hannu.ollikainen(at) sipoo.fi

Muutoksenhakija on 12. toukokuuta 2022 saapuneella kirjeellä jättänyt oikaisuvaatimuksen ruotsinkielisen opetuspäällikön 29.04.2022 tekemästä viranhaltijapäätöksestä (22/2022 §), joka koskee Kungsvägens skolan teknisen työn lehtorin viran valintaa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Muutoksenhakija vaatii oikaisuvaatimuksessaan, että sivistysvaliokunta kumoaa opetuspäällikön päätöksen (liite1). Muutoksenhakija perustelee vaatimustaan sillä, että päätös on tehty virheellisin perustein koskien valitun henkilön kelpoisuutta.

Oikaisuvaatimuksen käsittely

Oikaisuvaatimuksen käsittelyssä sovelletaan kuntalakia ja lisäksi hallintolain säännöksiä toissijaisina ja täydentävinä. Oikaisuvaatimus on käsiteltävä viivytyksettä, mikä tarkoittaa yleensä sitä, että asia on valmistelun jälkeen pyrittävä ottamaan toimielimen seuraavaan kokoukseen.

Oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta seuraavissa tilanteissa:

  • jos päätös, johon oikaisua haetaan, koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa,
  • jos oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole asianosainen eikä kunnan jäsen tai
  • jos oikaisuvaatimusaikaa ei ole noudatettu.

 

Kun oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta, oikaisuvaatimusta ei ryhdytä sisällöllisesti käsittelemään eikä oikaisuvaatimuksen perusteisiin oteta kantaa.

 

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Virkavalintapäätösten osalta asianosaisia ovat muut hakijat.

Oikaisuvaatimuksen jättäjä on hakenut kyseistä virkaa, joten hän on asianosainen ja oikaisuvaatumus tulee käsitellä.

Päätösvalta

Kuntalain 134 §:n mukaisesti kunnanhallituksen, lautakunnan, valiokunnan, niiden jaoston ja niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea päätökseen oikaisua. Sipoon kunnan hallintosäännön 27 § mukaan oikaisuvaatimukset koskien päätöksiä, jotka on tehty sivistysosaston alaisuudessa, käsitellään sivistysvaliokunnassa.

Opettajan kelpoisuus

Teknisen työn lehtorin viran kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaan. Tämä tarkoittaa ylempää korkeakoulututkintoa ja opettajan pätevyyttä kyseisen viran aineessa. Tämän lisäksi perusopetusta tai esiopetusta antavalla opettajalla tulee olla koulun opetuskielessä erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.

Henkilöstövalinnan perusteleminen

Kungsvägens skolan teknisen työn lehtorin virka oli haettavana 22.2.-10.3.2022. Määräaikaan mennessä tuli kaksi hakemusta (Muutoksenhakija ja virkaan valittu). Molemmat hakijat kutsuttiin haastatteluun.

Muutoksenhakija ei täytä ko. virkaan vaadittavaa opettajan kelpoisuusvaatimuksia.

Virkaan valittu täyttää virkaan vaadittavat opettajan kelpoisuusvaatimukset paitsi vaatimusta koskien opetuskielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa.

Virkavalinnoissa pääsääntö on, että kelpoisuus virkaan tulee olla saavutettu ennen viran hakuajan päättymistä. Tästä ainoa poikkeus koskee kielitaitovaatimuksia. Virkaa täytettäessä tai muuhun palvelussuhteeseen otettaessa otetaan huomioon myös sellainen hakija, joka on osoittanut vaaditun kielitaidon hakuajan päätyttyä. Kielitaito on myös pystyttävä osoittamaan käytännössä esim. työhaastattelussa.

Ruotsinkielisen opetuspäällikön päätös perustuu kokonaisarvioon, jossa on huomioitu hakemusasiakirjat, haastattelut, kelpoisuus, aikaisempi työkokemus ja soveltuvuus opetus- ja kasvatustyöhön sekä hakijan vahvuudet opetuksen järjestämisen tarpeisiin nähden. Kokonaisarvioinnin perusteella virkaan valittu on virkaan ansioitunein.

Päätös virkavalinnasta on tehty ehdollisena. Päätös kumoutuu, jos valittu henkilö ei osoita muodollista kelpoisuutta koskien opetuskieltä virkaan asetetun koeajan sisällä. Hän on osoittanut osaavansa kielitaidon käytännössä.

Esittelijä / Föredragande Sivistysjohtaja / Bildningsdirektör Pietinen Jukka

Ehdotus / Förslag Sivistysvaliokunta päättää hylätä teknisen työn lehtorin valintaa koskevan oikaisuvaatimuksen.

Bildningsutskottet beslutar att avslå begäran om omprövning av val av lektor i teknisk slöjd.

Käsittely / Behandling  Charlotta Engblom ehdotti, että sivistysvaliokunta päättää hyväksyä oikaisuvaatimuksen.

 Kaikki kannattivat ehdotusta

 Charlotta Engblom föreslog att bildningsutskottet besluter godkänna begäran om omprövning.

 Alla understödde förslaget.

Päätös / Beslut Sivistysvaliokunta päätti yksimielisesti hyväksyä vastaehdotuksen, että valiokunta hyväksyy oikaisuvaatimuksen.

Bildningsutskottet beslöt enhälligt godkänna motförslag att utskottet godkänner begäran om omprövning.