Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 13.12.2021/Pykälä 150 

 

Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022 - 2024 taloussuunnitelma

 

Kunnanhallitus 11.10.2021 § 312 

 

Valmistelija: talousjohtaja Pekka Kivilevo, pekka.kivilevo(at)sipoo.fi

Kunnanjohtajan esitys vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2022 - 2024 taloussuunnitelmaksi on liitteenä 1.

Kunnanjohtajan talousarvioesityksen mukainen tilikauden tulos on 0,9 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä 2,1 milj. euroa vuonna 2022. Kunnan talous on tuloslaskelman mukaisesti tasapainossa vuonna 2022.

Kunnan nettomenot (toimintakate) kasvavat 4 prosenttia verrattuna vuoden 2021 talousarvioon, mutta vain 1 prosenttia verrattuna vuoden 2021 ennusteeseen.

Vuosi 2022 on viimeinen vuosi, jolloin sosiaali- ja terveydenhuollon menot ovat kunnan talousarviossa. Sote-uudistuksessa ne ja myös pelastustoimen menot ja tulot siirtyvät Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Sote-uudistusta koskevat valtion laskelmat ovat vielä keskeneräisiä, ja näin ollen suunnitelmavuosien arviot ovat tässä vaiheessa lähinnä suuntaa antavia. Näyttäisi kuitenkin siltä, että kunnan talous heikkenee vuonna 2024.

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2022 kustannuksia on vähennetty noin 1, 5 milj. euroa poistamalla sisäisistä vuokrista pääomavuokran osuus. Vastaavalla summalla kunnanhallituksen alaisen toiminnan tulot vähenevät.

Ruokapalvelut-tulosyksikkö on siirretty sosiaali- ja terveysosastolta kunnanhallituksen alaiseksi yksiköksi.

ICT:n sisäiset menot ja tulot on kuntatieto-ohjelmaan liittyen siirretty vyörytyseriin (kustannuslaskennallisiin eriin) toimintakatteen ulkopuolelle. Tarkoitus on, että ICT:n lisäksi koko talous- ja hallintokeskuksen menot vyörytetään syksyn aikana kustannuksiksi muille osastoille.

Investoinnit (kunta ja Sipoon Vesi) pysyvät vuosina 2022-2024 edelleen melko korkealla tasolla, 23,4 - 25,2 milj. euroa, mikä kasvattaa kunnan lainamäärää.

Uusia lainoja nostetaan rahoituslaskelman mukaan 86,7 milj. euroa vuosina 2022 - 2024, mutta samanaikaisesti vanhoja lainoja lyhennetään 44,3 milj. euroa.

Kunnan lainamäärä nousee rahoituslaskelman mukaan noin 177 milj. euroon vuoden 2024 loppuun mennessä.

Esittelijä Kunnanjohtaja Grannas Mikael

Ehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022 - 2024 taloussuunnitelma hyväksytään liitteen 1 mukaisena.
Talousjohtaja valtuutetaan tekemään teknisiä korjauksia liitteeseen.

 

Käsittely Tommi Hänninen ehdotti, että sivun 52 toisen kappaleen kolmannesta virkkeestä poistetaan sanat "resurssien mukaan". Lisäksi keskeisten muutosten 5. kohdan ensimmäisestä virkkeestä poistetaan "mutta mahdollinen kylien asemakaavoitus edellyttää lisähenkilöresurssia". Antti Skogster kannatti Tommi Hännisen ehdotusta.

 Marketta Mattila ehdotti, että sivulla 66 lisätään budjetointiin suuhygienisti kuudeksi kuukaudeksi. Ehdotus ei saanut kannatusta, joten se raukesi.

 Tom Sundbäck ehdotti, että sivun 80 tunnuslukutaulukossa esitettyjä liikunta-avustuksia lisätään 13 euroon/asukas vuodelle 2022. Tommi Hänninen kannatti Tom Sundbäckin ehdotusta.

 Micaela Röman ehdotti, että sivun 120 Söderkulla skolaa koskevan kohdan viimeisen kappaleen ensimmäinen virke muutetaan muotoon "Söderkulla skola jatkaa toimintaansa Miilin kiinteistössä, kunnes oma koulurakennus on valmis." Samalla loput kappaleesta poistetaan. Antti Skogster kannatti Micaela Römanin ehdotusta.

 Micaela Röman ehdotti, että sivulla 119 uudelleeninvestointeihin lisätään 300 000 euroa Söderkulla skolan investointiin vuodelle 2024. Antti Skogster kannatti Micaela Römanin ehdotusta.

 Antti Skogster ehdotti, että sivun 121 Peruskorjausinvestoinnit-taulukossa Martinkylän koulua koskeva rivi muutetaan muotoon "Martinkylän koulun korjaus". Lisäksi vastaava otsikko sivulla 124 muutetaan samaan muotoon. Kyseisen kohdan ensimmäinen virke muutetaan muotoon "Vuodelle 2022 varattu 50 000 euroa selvitystyöhon tulevasta korjaustarpeesta." Toinen virke poistetaan. Marketta Mattila kannatti Antti Skogsterin ehdotusta.

 Puheenjohtaja totesi, että esittelijän ehdotuksen lisäksi oli tehty viisi kannatettua vastaehdotusta, minkä vuoksi oli äänestettävä. Hän totesi, että kukin vastaehdotus asetetaan vastakkain esittelijän ehdotuksen kanssa ja ehdotti seuraavaa äänestysmenettelyä: äänestys nimenhuudolla, jossa esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät "jaa" ja vastaehdotusta kannattavat äänestävät "ei". Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 Äänestys 1:

 Esittelijän ehdotus "jaa" - 2 ääntä: Marketta Mattila ja Tapio Virtanen

 Tommi Hännisen sivua 52 koskeva vastaehdotus "ei" - 9 ääntä: Tommi Hänninen, Carola Juselius, Jenni Lastuvuori, Marja Manninen-Ollberg, Micaela Röman, Antti Skogster, Tom Sundbäck, Ritva Tarvainen ja Kaj Lindqvist

 Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus hyväksyi Tommi Hännisen sivua 52 koskevan vastaehdotuksen äänin 2-9.

 Äänestys 2:

 Esittelijän ehdotus "jaa" - 0 ääntä

 Tom Sundbäckin sivua 80 koskeva vastaehdotus "ei" - 10 ääntä: Tommi Hänninen, Carola Juselius, Jenni Lastuvuori, Marja Manninen-Ollberg, Marketta Mattila, Micaela Röman, Antti Skogster, Tom Sundbäck, Tapio Virtanen ja Kaj Lindqvist

 Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus hyväksyi Tom Sundbäckin sivua 80 koskevan vastaehdotuksen äänin 0-10.

 Äänestys 3:

 Esittelijän ehdotus "jaa" - 3 ääntä: Jenni Lastuvuori, Marketta Mattila ja Tapio Virtanen

 Micaela Römanin sivua 120 koskeva vastaehdotus "ei" - 8 ääntä: Tommi Hänninen, Carola Juselius, Marja Manninen-Ollberg, Micaela Röman, Antti Skogster, Tom Sundbäck, Ritva Tarvainen ja Kaj Lindqvist

 Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus hyväksyi Micaela Römanin sivua 120 koskevan vastaehdotuksen äänin 3-8.

 Äänestys 4:

 Esittelijän ehdotus "jaa" - 3 ääntä: Jenni Lastuvuori, Marketta Mattila ja Tapio Virtanen

 Micaela Römanin sivua 119 koskeva vastaehdotus "ei" - 8 ääntä: Tommi Hänninen, Carola Juselius, Marja Manninen-Ollberg, Micaela Röman, Antti Skogster, Tom Sundbäck, Ritva Tarvainen ja Kaj Lindqvist

 Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus hyväksyi Micaela Römanin sivua 119 koskevan vastaehdotuksen äänin 3-8.

 Äänestys 5:

 Esittelijän ehdotus "jaa" - 6 ääntä: Tommi Hänninen, Carola Juselius, Jenni Lastuvuori, Ritva Tarvainen, Tapio Virtanen ja Kaj Lindqvist

 Antti Skogsterin sivuja 121 ja 124 koskeva vastaehdotus "ei" - 5 ääntä: Marja Manninen-Ollberg, Marketta Mattila, Micaela Röman, Antti Skogster ja Tom Sundbäck

 Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 6-5.

 Lisäksi kunnanhallitus hyväksyi esittelijän esittämiä teknisiä korjauksia.

Päätös / Beslut Kunnanhallitus esitti valtuustolle, että vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022 - 2024 taloussuunnitelma hyväksytään liitteen 1 mukaisena. 

Talousjohtaja valtuutettiin tekemään teknisiä korjauksia liitteeseen. 

 

 

Valtuusto 15.11.2021 § 136 

Kunnanhallituksen ehdotus

 Valtuusto hyväksyy vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelman liitteen 1 mukaisena.   

Talousjohtaja valtuutetaan tekemään teknisiä korjauksia liitteeseen.

Käsittely Puheenjohtaja ehdotti, että talousarviota ja taloussuunnitelmaa koskevat muutosehdotukset esitetään lähtökohtaisesti tässä lähetekeskustelussa. Kunnanhallitus ottaa myöhemmin kantaa kannatettuihin ehdotuksiin, jonka jälkeen talousarvio ja taloussuunnitelma tulevat valtuuston lopullisesti hyväksyttäviksi.

 Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.

 Lähetekeskustelussa esitetyt kannatetut ehdotukset ovat liitteenä 3.

Päätös Valtuusto päätti yksimielisesti jättää pöydälle vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelman. Kannatetut muutosehdotukset toimitettiin kunnanhallitukselle valmisteltaviksi. Valtuusto jatkaa talousarvion ja taloussuunnitelman käsittelyä 13.12.2021.

 

 

Kunnanhallitus 29.11.2021 § 368 

 

Valtuusto käsitteli 15.11.2021 lähetekeskusteluna vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelman. Valtuusto jätti asian pöydälle ja toimitti kannatetut muutosehdotukset kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Esittelijä Kunnanjohtaja Grannas Mikael

Ehdotus Kunnanhallitus käsittelee valtuuston lähetekeskustelussa 15.11.2021 jätetyt kannatetut ehdotukset ja esittää, että valtuusto hyväksyy, että vuoden 2022 talousarvioon ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelmaan tehdään muutoksia liitteen 3 mukaisesti.
 

Käsittely 

Päätös Kunnanhallitus käsitteli valtuuston lähetekeskustelussa 15.11.2021 jätetyt kannatetut ehdotukset ja esitti, että valtuusto hyväksyy, että vuoden 2022 talousarvioon ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelmaan tehdään muutoksia liitteen 3 mukaisesti. 
 

 

Valtuusto 13.12.2021 § 150  

849/02.02.00/2021  

Kunnanhallituksen ehdotus

 Valtuusto hyväksyy vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelman liitteen 1 mukaisena niillä muutoksilla, jotka käyvät ilmi liitteestä 3.

Käsittely 

Päätös Valtuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelman liitteen 1 mukaisena niillä muutoksilla, jotka käyvät ilmi liitteestä 3.

Lisäksi valtuusto hyväksyi yksimielisesti seuraavan RKP:n valtuustoryhmän esittämän, kunnanhallitukselle osoitetun toimenpidealoitteen liittyen muutosehdotukseen nro 23:

"Palveluverkkoselvityksen valmistelua varten asetetaan poliittisesti johdettu poliittinen ohjausryhmä, joka yhteistyössä viranhaltijoiden kanssa asettaa tavoitteet ja laajuuden vuoden 2022 työlle sekä varmistaa kuntalaisten ja tilojen käyttäjäryhmien mahdollisuutta osallisuuteen ja aktiiviseen keskusteluun."