Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet
Pöytäkirja 07.03.2024 klo 17:30 - 21:19 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
24   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
25   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
26   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
27   Ilmoitusasiat / Delgivningar
28 Sivistysvaliokunnan vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus / Bildningsutskottets bokslut och verksamhetsberättelse för år 2023
29 Varhaiskasvatuksen toimialan toimintakertomus ja tilinpäätös 2023 / Verksamhetsberättelse och bokslut 2023 för sektorn för småbarnspedagogik
30 Koulutuksen toimialan toimintakertomus ja tilinpäätös 2023 / Utbildningssektorns verksamhetsberättelse och bokslut 2023
31 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden vuoden 2023 tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen / Kultur- ocn fritidstjänsternas bokslut, verksamhetsberättelse och utfallet av bindande...
32   Lausuntoajan pidentäminen / Förlängandet av utlåtandetiden
33   Koulutuksen toimialan kouluverkkosuunnittelu / Utbildningssektorns skolnätsplanering
34   Perusopetuksen alustava tuntiresurssin jako lukuvuodelle 2024-2025 / Fördelning av timresursen inom den grundläggande utbildningen under läsåret 2024-2025
35   Lukiokoulutuksen tuntikehys toimintavuodelle 2024-2025 / Timresurser för gymnasieutbildning för verksamhetsåret 2024-2025
36   Esi- ja perusopetuksen oppimateriaalihankinta – sitoutuminen Hansel Oy:n yhteishankintaan vuosiksi 2024–2026 (2027 ja 2028) / Upphandling av Läromaterial för förskoleundervisning och grundläggande utbildni...
37   Toisen asteen oppimateriaalihankinta – sitoutuminen Hansel Oy:n yhteishankintaan vuosiksi 2025–2027 (optio 2028 ja 2029) / Upphandling av Andra stadiets läromaterial – förbindning till gemensam anskaffning f...
38 Kouluvalmentajan toimien perustaminen koulutuksen toimialalle / Inrättande av befattningar som skolcoach i utbildningssektorn
39 Varhaiskasvatuksen toimialan toimintasääntö / Verksamhetsstadga för sektorn för småbarnspedagogik
40   Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen ylimääräisestä kesäajan maksuhyvityksestä luopuminen 1.6.2024 alkaen / Avskaffande av sommartidens extra gottgörelse för småbarnspedagogikens kundavgifter f...
41   Varhaiskasvatuksen maksuttoman kuukauden määrittäminen Sipoossa 1.6.2024 alkaen / Fastställande av den avgiftsfria månaden i Sibbo fr.o.m. 1.6.2024
42   Varhaiskasvatuksen jonotilanne keväällä 2024 / Kösituationen inom småbarnspedagogiken våren 2024
43 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden taksojen ja maksujen tarkistus - Sipoon opisto / Justering av kultur- och fritidstjänsternas taxor och avgifter – Sibbo institut
44 Vastaus teknisen valiokunnan lausuntopyyntöön (Wessman-talo) / Svar till tekniska utskottets begäran om utlåtande (Wessman-huset)

Osallistuja Tehtävä
Engblom Charlotta puheenjohtaja/ordförande
Alaterä Tuomas varapuheenjohtaja/viceordförande
Levamo Tiina-Maria jäsen/medlem
Lindgren Hans-Peter jäsen/medlem
Metsoila Markku jäsen/medlem
Nikkanen Mari jäsen/medlem
Ekebom Brita varajäsen/ersättare
Högel-Starck Caroline varajäsen/ersättare
Nortamo Peter varajäsen/ersättare
Skogster Antti kh:n edustaja/kst:s representant
Skogster Erin nuorisovalt.edustaja/ungdomsfullm.rep
Pietinen Jukka esittelijä/föredragande
Keski-Oja Mervi esittelijä/föredragande
Eränpalo Tommi esittelijä/föredragande
Salmela Anne asiantuntija/sakkunnig
Strandström Riikka asiantuntija/sakkunnig
Kujanpää Jonas pöytäkirjanpitäjä/protokollförare

Nähtävilläolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Sipoon kunnan verkkosivuilla 15.3.2024 alkaen. / Protokollet är framlagt på Sibbo kommuns nätsidor fr.o.m. 15.3.2024.