<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 22.06.2022 / Ilmoitusasiat / Delgivningar]]><![CDATA[Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 22.06.2022 / Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden päällikön valinta / Val av chef för kultur- och fritidstjänster]]><![CDATA[Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 22.06.2022 / Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen / Ersättning av rättegångsutgifterna]]><![CDATA[Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 22.06.2022 / Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan]]><![CDATA[Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 22.06.2022 / Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare]]><![CDATA[Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 22.06.2022 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet]]><![CDATA[Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 20.06.2022 / Vakuuksien vaihtaminen ja vapauttaminen, maankäyttösopimus B17 Majvikin 1. asemakaava (maatalousalueet), Byte och frigörande av säkerheter, markanvändningsavtal för B17 Majvik 1 detaljplan (jordbruksområdena)]]><![CDATA[Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 20.06.2022 / Ilmoitusasiat / Delgivningar]]><![CDATA[Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 20.06.2022 / Valiokuntien, jaostojen ja viranhaltijoiden päätökset / Utskottens, sektionernas och tjänsteinnehavarnas beslut]]><![CDATA[Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 20.06.2022 / Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelun tilannekatsaus / Lägesrapport om beredningen av Östra Nylands välfärdsområde]]><![CDATA[Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 20.06.2022 / Katsaus koronatilanteeseen Sipoossa / Översikt över coronaläget i Sibbo]]><![CDATA[Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 20.06.2022 / Att utse representant till Borgå folkakademi Ab:s bolagsstämma 28.6.2022 / Edustajan nimeäminen Borgå folkakademi Ab:n yhtiökokoukseen 28.6.2022]]><![CDATA[Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 20.06.2022 / Kerava-Sipoo Liikuntahallit Oy:n hallituksen jäsenen valinta / Val av medlem till Kervo-Sibbo Idrottshallar Ab:s styrelse]]><![CDATA[Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 20.06.2022 / Vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023 - 2025 taloussuunnitelman kehykset / Ramar för budgeten för år 2023 och ekonomiplanen för åren 2023 - 2025]]><![CDATA[Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 20.06.2022 / Osavuosikatsaus I (tammikuu - huhtikuu 2022) / Delårsöversikt I (januari - april 2022)]]><![CDATA[Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 20.06.2022 / Sivistysosaston vuoden 2022 irtaimen omaisuuden käyttötarkoituksen muutos / Ändring av den lösa egendomens användningsändamål på bildningsavdelningen år 2022]]><![CDATA[Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 20.06.2022 / Sipoon kunnan tilojen vuokraaminen hyvinvointialueelle / Arrendering av Sibbo kommuns lokaler till välfärdsområdet]]><![CDATA[Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 20.06.2022 / Perustietotekniikkapalveluiden ulkoistaminen / Outsourcing av grundläggande IT-tjänster]]><![CDATA[Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 20.06.2022 / HPK Palvelut Oy:n osakkeen ostaminen / Köp av HPK Palvelut Oy:s aktie]]><![CDATA[Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 20.06.2022 / Kotipalvelutyöntekijän toimen muuttaminen sosiaaliohjaajan viraksi lasten, nuorten ja perheiden palveluihin 1.7.2022 alkaen / Ändring av befattningen som hemtjänstarbetare till en tjänst som socialhandledare inom Tjänster för barn, unga...]]><![CDATA[Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 20.06.2022 / Sipoonrannan tontinluovutus ja yleisten alueiden toteuttamisen kilpailutus / Överlåtelse av tomt och konkurrensutsättning för genomförandet av de allmänna områdena i Sibbostrand]]><![CDATA[Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 20.06.2022 / Tontin vuokraaminen Jokilaakson asemakaava-alueella, kortteli 5057 / Arrende av tomt på Ådalens detaljplaneområde, kvarter 5057, Koli Homes Oy]]><![CDATA[Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 20.06.2022 / Tontin myynti ja rakentamisvelvoitteen pidentäminen Pähkinälehdon asemakaava-alueella, K538 753-414-0001-0176 / Försäljning av tomt och förlängning av byggnadsförpliktelse på Hassellundens detaljplaneområde, K538 753-414-0001-0176, Ostel...]]><![CDATA[Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 20.06.2022 / Tontin myynti Bastukärrin asemakaava-alueella, kortteli 703 tontti 1 / Försäljning av tomt på Bastukärr detaljplaneområde, kvarter 703 tomt 1, Logistic Contractor Finland Oy]]><![CDATA[Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 20.06.2022 / Sopimus asemakaavoituksen käynnistämisestä, Kaava N48A Laaksosuontien itäpuoli, Sedäntien alue / Avtal om inledande av detaljplanering, Dalkärrsvägens östra sida, Farbrorsvägen]]><![CDATA[Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 20.06.2022 / N61 Brobölentien kaavamuutos / N61 Brobölevägen detaljplaneändring]]><![CDATA[Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 20.06.2022 / T6 Taasjärven itäpuolen asemakaava, ehdotus / Detaljplan för T6 Östra Tasträsk]]><![CDATA[Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 20.06.2022 / Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi / Utlåtande om utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag...]]><![CDATA[Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 20.06.2022 / Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan]]><![CDATA[Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 20.06.2022 / Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare]]>