<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 28.05.2024 / Ilmoitusasiat / Delgivningar]]><![CDATA[Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 28.05.2024 / Sipoon Veden osavuosikatsaus I 2024 / Sibbo Vattens delårsavsikt I 2024]]><![CDATA[Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 28.05.2024 / Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan]]><![CDATA[Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 28.05.2024 / Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare]]><![CDATA[Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 28.05.2024 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet]]><![CDATA[Elinkeino- ja työllisyysjaosto / Näringslivs- och sysselsättningssektionen 28.05.2024 / Ilmoitusasiat / Delgivningar]]><![CDATA[Elinkeino- ja työllisyysjaosto / Näringslivs- och sysselsättningssektionen 28.05.2024 / Työllisyyspalveluiden ajankohtaiset asiat / Sysselsättningstjänsternas aktuella ärenden]]><![CDATA[Elinkeino- ja työllisyysjaosto / Näringslivs- och sysselsättningssektionen 28.05.2024 / Te-uudistuksen tilannekuva / En lägesbeskrivning över reformen av arbets- och näringstjänsterna]]><![CDATA[Elinkeino- ja työllisyysjaosto / Näringslivs- och sysselsättningssektionen 28.05.2024 / Elinkeinopalveluiden ajankohtaiset asiat / Näringslivstjänsternas aktuella ärenden]]><![CDATA[Elinkeino- ja työllisyysjaosto / Näringslivs- och sysselsättningssektionen 28.05.2024 / Elinkeino-ohjelma / Näringslivsprogrammet]]><![CDATA[Elinkeino- ja työllisyysjaosto / Näringslivs- och sysselsättningssektionen 28.05.2024 / Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan]]><![CDATA[Elinkeino- ja työllisyysjaosto / Näringslivs- och sysselsättningssektionen 28.05.2024 / Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare]]><![CDATA[Elinkeino- ja työllisyysjaosto / Näringslivs- och sysselsättningssektionen 28.05.2024 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet]]><![CDATA[Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 27.05.2024 / Ilmoitusasiat / Delgivningar]]><![CDATA[Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 27.05.2024 / Valiokuntien, jaostojen ja viranhaltijoiden päätökset / Utskottens, sektionernas och tjänsteinnehavarnas beslut]]><![CDATA[Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 27.05.2024 / Sipoon nuorisovaltuuston aloite pääkirjaston työrauhan takaamiseksi / Sibbo ungdomsfullmäktiges initiativ om att säkerställa arbetsfreden i huvudbiblioteket]]><![CDATA[Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 27.05.2024 / Edustajan nimeäminen keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden Sipoon Jussaksentie 14 ja Sipoon Jussaksentie 18 yhtiökokouksiin / Att utse representant till bolagsstämmorna för de ömsesidiga fastighets...]]><![CDATA[Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 27.05.2024 / Edustajan nimeäminen Koha-Suomi Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen / Att utse representant till Koha-Suomi Oy:s ordinarie bolagsstämma]]><![CDATA[Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 27.05.2024 / Att utse representant till Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:s ordinarie bolagsstämma / Edustajan nimeäminen Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n varsinaiseen yhtiökokoukseen]]><![CDATA[Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 27.05.2024 / Edustajan nimeäminen Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuken yhtiökokoukseen / Att utse representant till Utvecklingscentret för Mellersta Nyland Ab Keukes bolagsstämma]]><![CDATA[Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 27.05.2024 / Sipoon kunnan jäsenten esittäminen Keravan ja Sipoon julkisten työvoimapalveluiden järjestämisen yhteiseen toimielimeen / Att föreslå Sibbo kommuns ledamöter till det gemensamma organet för o...]]><![CDATA[Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 27.05.2024 / Kunnanhallituksen edustajan nimeäminen suomenkieliseen koulutusjaostoon / Att utse kommunstyrelsens representant i finska utbildningssektionen]]><![CDATA[Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 27.05.2024 / Valtuuston kokouksessa 6.5.2024 pidetyn pöytäkirjan tarkastaminen / Granskning av fullmäktiges protokoll från sammanträdet 6.5.2024]]><![CDATA[Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 27.05.2024 / Kahden nuoriso-ohjaajan toimen perustaminen arjen- ja vapaa-ajan toimialalle / Inrättande av två befattningar som ungdomsledarer till sektorn för vardag och fritid]]><![CDATA[Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 27.05.2024 / Skärgårdsdelegationens säkerhetsrapport / Saaristovaltuuskunnan turvallisuusraportti]]><![CDATA[Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 27.05.2024 / Selvitys ja lausunto eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle laitosäänestyksen järjestämisestä vaalilaissa tarkoitetuissa paikoissa (Sipoo) / Utredning och utlåtande till riksdagens biträdande justitieomb...]]><![CDATA[Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 27.05.2024 / Lyhytaikaisen rahoituksen myöntäminen Sipoon jäähallille / Att bevilja kortfristig finansiering åt Sibbo ishall]]><![CDATA[Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 27.05.2024 / Korvenportin jatkosuunnitelmat / Fortsatta planer för Storskogsporten]]><![CDATA[Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 27.05.2024 / Maanvuokrasopimuksen purkaminen koskien kiinteistöä K5053T1 753-423-0009-0155 / Hävande av markarrendeavtal beträffande fastigheten K5053T1 753-423-0009-0155, Asunto Oy Sipoon Sillan Kupeessa]]><![CDATA[Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 27.05.2024 / Talousarvio 2024, tarkennus investointimäärärahoihin / Budget 2024, precisering av investeringsanslagen]]>