Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet
Pöytäkirja 24.05.2023/Pykälä 79


Sivistysvaliokunnan palveluverkkoselvityksen valmisteluajan pidentäminen / Förlängning av förberedelsetiden för bildningsutskottets nätverksutredning

 

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 26.10.2022 § 102 

 

Valmistelija / Beredare: sivistysjohtaja / bildningsdirektör Jukka Pietinen, etunimi.sukunimi(at)sipoo.fi

Sipoon kunnanvaltuusto päätti KV 13.12.2021 § 150, että sivistysosaston palveluiden osalta laaditaan palveluverkkoselvitys huomioiden kaikki sivistysvaliokunnan alaiset palvelut. Päätöksen mukaisesti selvityksen osana luodaan tilojen toiminnallinen ja laadullinen määrittely tulevien investointihankkeita varten. Selvityksen laatimisessa varmistetaan kuntalaisten ja tilojen käyttäjäryhmien osallisuus.

Selvityksen on ollut tarkoitus valmistua vuoden 2022 aikana ja tavoitteena on ollut, että se tuodaan toimielinten käsittelyyn keväällä 2023. Sivistysvaliokunnan menoihin lisättiin 40 000 € kattamaan selvityksen laatimisesta aiheutuvat kulut.

Lisäksi valtuusto päätti, että palveluverkkoselvityksen valmistelua varten asetetaan poliittisesti johdettu poliittinen ohjausryhmä, joka yhteistyössä viranhaltijoiden kanssa asettaa tavoitteet ja laajuuden vuoden 2022 työlle sekä varmistaa kuntalaisten ja tilojen käyttäjäryhmien mahdollisuutta osallisuuteen ja aktiiviseen keskusteluun.

Kunnanhallitus nimesi KH 02.05.2022 § 147 ohjausryhmän, joka yhteistyössä viranhaltijoiden kanssa asettaa tavoitteet ja laajuuden vuoden 2022 työlle sekä varmistaa kuntalaisten ja tilojen käyttäjäryhmien mahdollisuuden osallisuuteen ja aktiiviseen keskusteluun.

Ohjausryhmä totesi 18.10.2022 pitämässään kokouksessa, että palveluverkkoselvityksen valmisteluaikaa tulee jatkaa, ensi vuoden kesäkuuhun saakka, jotta selvitys saadaan laadittua riittävän laajasti. Sivistysosasto on laatinut vuoden 2022 aikana palveluverkkoon liittyviä valmisteluita, jotka ovat osa palveluverkon selvittämistä (mm. Miilin hallin hankesuunnitelma, Etelä-Sipoon päiväkotiratkaisut ja koulutuspalveluiden ja varhaiskasvatuksen toimintayksiköiden muutot), mutta joiden valmistelu on viivästyttänyt varsinaisen palveluverkkoselvityksen valmistelua. Lisäksi ohjausryhmä totesi, että valtuuston myöntämästä 40 000 €:n määrärahasta tulisi siirtää 30 000 € vuodelle 2023, jotta selvitys saadaan laadittua valtuuston asettaman tehtävänannon mukaisesti.

Mikäli palveluverkkoselvityksen laadinta-aikaa jatketaan, on tarkoituksenmukaista, että sen ohjausryhmä jatkaa toimintaansa siihen saakka, kunnes suunnitelma on saatu valmiiksi.

Esittelijä / Föredragande Sivistysjohtaja / Bildningsdirektör Pietinen Jukka

Ehdotus / Förslag Sivistysvaliokunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että
1. sivistysvaliokunnan palveluverkkoselvityksen valmistelua jatketaan kesäkuulle 2023,
2. selvityksen laatimiseen varatusta määrärahasta 30 000 € siirretään vuodelle 2023 ja että
3. ohjausryhmä jatkaa toimintaansa suunnitelman valmistumiseen saakka.

Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen och vidare fullmäktige att
1. förberedningen av bildningsutskottets nätverksutredning förlängs till juni 2023,
2. 30 000 € av anslaget som avsatts för förberedningen överförs till år 2023 och att
3. styrgruppen fortsätter sin verksamhet enda tills utredningen är klar.

Käsittely / Behandling  

Päätös / Beslut Sivistysvaliokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

Bildningsutskottet godkände enhälligt föredragandes förslag. Paragrafen justerades omedelbart.

 

Liitteet / Bilagor

 

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 07.11.2022 § 337 

 

 

Esittelijä / Föredragande Kunnanjohtaja / Kommundirektör Grannas Mikael

Ehdotus / Förslag Kunnanhallitus päättää, että 
1. sivistysvaliokunnan palveluverkkoselvityksen valmistelua jatketaan kesäkuulle 2023, 
2. selvityksen laatimiseen varataan 30 000 euroa vuoden 2023 talousarviossa ja että
3. ohjausryhmä jatkaa toimintaansa suunnitelman valmistumiseen saakka. 

Kommunstyrelsen beslutar att
1. förberedningen av bildningsutskottets nätverksutredning förlängs till juni 2023,
2. 30 000 euro reserveras för utredningen i budgeten 2023 och att
3. styrgruppen fortsätter sin verksamhet tills utredningen är klar.

Käsittely / Behandling  

Päätös / Beslut Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen siten täydennettynä, että Rasmus Lindroos nimettiin ohjausryhmän jäseneksi Roy Harkimon tilalle.

Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag med kompletteringen att Rasmus Lindroos utsågs till medlem i styrgruppen istället för Roy Harkimo.

 

Liitteet / Bilagor

 

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 24.05.2023 § 79  

1346/12.00.00/2022  

Valmistelija / Beredare: toimialajohtaja, arki ja vapaa-aika / sektordirektör, vardag och fritid Jukka Pietinen, etunimi.sukunimi(at)sipoo.fi

Sipoon kunnanvaltuusto päätti KV 13.12.2021 § 150, että sivistysosaston palveluiden osalta laaditaan palveluverkkoselvitys huomioiden kaikki sivistysvaliokunnan alaiset palvelut. Päätöksen mukaisesti selvityksen osana luodaan tilojen toiminnallinen ja laadullinen määrittely tulevien investointihankkeita varten.

Selvityksen laatimiselle annettua valmisteluaikaa on jatkettu kunnanhallituksen päätöksellä 07.11.2022 § 337 vuoden 2023 kesäkuun loppuun.

Selvitys jakaantuu kahteen osioon. Ensimmäisessä osassa selvitetään palveluverkon nykytila. Toinen osa koostuu palveluverkkosuunnitelmasta. Se jakaantuu kolmeen aikaperspektiiviin:

  1. tulevien seuraavan kolmen vuoden toimenpide-ehdotukset,
  2. katsaus mahdollisista toimenpiteistä vuoteen 2030 mennessä ja
  3. visio palvelutarpeen kehittymisestä vuoden 2030 jälkeen.

Palveluverkkoselvityksen ohjausryhmä totesi yksimielisesti 23.5.2023 pitämässään kokouksessa, että palveluverkkoselvityksen valmistelu on edennyt toivotulla tavalla. Valmistelun tavoitteena on luoda prosessi, jolla sivistyspalveluiden palveluverkkoa tarkastellaan jatkossa systemaattisesti. Koska työmäärä on osoittautunut odotettua suuremmaksi ja laajemmaksi, taustatietojen valmistelu ja käsittely on vienyt suunniteltua enemmän aikaa. Siksi selvityksen ensimmäinen osa saadaan keskeisiltä osin valmiiksi kunnanhallituksen esittämän määräajan puitteissa. Sen sijaan toista osaa eli palveluverkkosuunnitelmaa ei saada valmiiksi määräaikaan mennessä.

Liikuntapalvelut päivittää tulevan syksyn aikana viisi vuotta sitten laaditun liikuntapaikkaselvityksen. Se valmistuu loppusyksyllä ja on tarkoitus liittää osaksi palveluverkkoselvitystä - ja suunnitelmaa.

Palveluverkkoselvityksen ja -suunnitelman valmistelussa on haluttu varmistaa kuntalaisten, kolmannen sektorin yhteistyötahojen ja palveluita käyttävien asiakkaiden osallisuus. Jotta osallisuus saadaan kaikilta osin varmistettua, on tarkoituksenmukaista, että kuntalaisille taataan sekä asianmukainen mahdollisuus tutustua laadittuun selvitykseen ja suunnitelmaan että esittää näkemyksensä kokonaisuudesta ennen kuin se tuodaan toimielinten käsiteltäväksi.

Edellä mainituista syitä sivistysvaliokunnan alaisten palveluiden palveluverkkoselvityksen ja -suunnitelman ohjausryhmä päätti, että kunnanhallitukselle esitetään, että valmisteluaikaa jatketaan vuoden 2023 loppuun ja että ohjausryhmä jatkaa toimintaansa siihen saakka, kunnes palveluverkkoselvityksen ja suunnitelman kokonaisuus on saatu valmiiksi.

Puheenjohtajan esitys / Ordförandes förslag

 Sivistysvaliokunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että
1. sivistysvaliokunnan palveluverkkoselvityksen ja -suunnitelman valmisteluaikaa jatketaan vuoden 2023 loppuun ja että
2. ohjausryhmä jatkaa toimintaansa siihen saakka, kunnes palveluverkkoselvityksen ja -suunnitelman kokonaisuus on saatu valmiiksi.

Bildningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att
1. förberedningen av bildningsutskottets nätverksutredning och -plan förlängs till slutet av året 2023 och att
2. styrgruppen fortsätter sin verksamhet tills hela nätverksutredningen och -planen är klara.

Käsittely / Behandling  

Puheenjohtajan muutettu esitys / Ordförandes ändrade förslag

Sivistysvaliokunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että

1. sivistysvaliokunnan palveluverkkoselvityksen ja -suunnitelman valmisteluaikaa jatketaan vuoden 2023 loppuun ja että

2. ohjausryhmä jatkaa toimintaansa siihen saakka, kunnes valtuusto on tehnyt päätöksen palveluverkkoselvityksen ja -suunnitelman kokonaisuudesta.

Pykälä tarkastetaan välittömästi.

 

Bildningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att

1. förberedningen av bildningsutskottets nätverksutredning och -plan förlängs till slutet av året 2023 och att

2. styrgruppen fortsätter sin verksamhet tills fullmäktige har fattat beslut om hela nätverksutredningen och -planen.

Paragrafen justeras omedelbart.

Päätös / Beslut Sivistysvaliokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän muutetun esityksen. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

Bildningsutskottet godkände enhälligt föredragandes ändrade förslag. Paragrafen justerades omedelbart.

 

Liitteet / Bilagor