Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 16.05.2022/Pykälä 40 

 

Aloite etusijan antamiseksi sipoolaisille Sipoon opiston kursseille ilmoittautumiseen - Caroline Högel ym.

 

Valtuusto 13.12.2021 § 154 

 

Caroline Högel ja 20 muuta valtuutettua jättivät aloitteen, jossa ehdotetaan, että Sipoossa asuvilla tulee olla etusija ilmoittautua Sipoon opiston kursseille. Täyttämättä jääneet paikat voivat sen jälkeen olla avoimia muiden kuntien asukkaille.             

Päätös Valtuusto merkitsi aloitteen tiedoksi.

 

 

Vapaa-ajanjaosto 23.03.2022 § 18 

 

Valmistelija: Annelie Åkerman-Anttila, Sipoon opiston rehtori, annelie.akerman-anttila(at)sipoo.fi/ Annelie Åkerman-Anttila, rektor för Sibbo institut, annelie.akerman-anttila(at)sipoo.fi

Caroline Högel ja 20 muuta valtuutettua jättivät aloitteen, jossa ehdotetaan, että Sipoossa asuvilla tulee olla etusija ilmoittautua Sipoon opiston kursseille. Täyttämättä jääneet paikat voivat sen jälkeen olla avoimia muiden kuntien asukkaille.  

Sipoon opistossa noudatetaan voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä toimitaan opiston määrittelemien reunaehtojen ja suunnitelmien mukaan.

Sipoon opisto on kunnallinen vapaan sivistystyön oppilaitos. Paikallisen sivistystehtävän lisäksi opistolla on myös alueellinen sivistystehtävä. Tämä määritellään laissa vapaasta sivistystyöstä: (1 ja 2 § 29.12.2998/1765)

Vapaasta sivistystyöstä annetun lain 8 § ja9 §:ssä määritellään toiminnan ylläpitämiseksi myönnettävistä valtionosuuksista. Sen mukaan kansalaisopiston ylläpitäjälle myönnetään valtionosuutta 57 % lain 8 §:n mukaan lasketusta euromäärästä. Sipoon opiston rahoitus koostuu valtionosuuksista, kurssimaksutuloista ja kuntaosuudesta.

Laissa taiteen perusopetuksesta (21.8.1998/633) määritellään taiteen perusopetuksen tarkoitus (1§) seuraavasti: Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Taiteen perusopetuksen yhteydessä voidaan järjestää myös muuta taiteen edistämiseen liittyvää toimintaa.

Laissa taiteen perusopetuksesta (21.8.1998/633) määritellään myös, miten taiteen perusopetukseen otetaan oppilaita. Pykälän 6§ mukaan oppilaaksi ottamisesta päättää koulutuksen järjestäjä. Hakijoihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita.

Oppilaaksi ottamisesta tarkennetaan laissa vielä seuraavasti: Muu koulutuksen järjestäjä kuin valtion oppilaitos voi tehdä yhden tai useamman kunnan tai muun koulutuksen järjestäjän kanssa sopimuksen oppilaiden ottamisesta. Oppilaaksi otossa edellytetyn tieto- ja taitotason taikka valmiudet täyttäville, sopimuksessa tarkoitetuille tai kunnan järjestämässä koulutuksessa omasta kunnasta tuleville hakijoille voidaan 1 momentin estämättä antaa etusija oppilaaksi otossa. Edellä tarkoitettuja hakijoita, joille annetaan etusija oppilaaksi otossa, saa olla kuitenkin enintään puolet kulloinkin otettavista oppilaista. (31.5.2000/518). Vastaavaa määritelmää oppilaaksi ottamisesta ei ole laissa vapaasta sivistystyöstä ja jos viranomainen olisi halunnut rajata opiskelijoiden  yhdenvertaista mahdollisuutta ilmoittautua kansalaisopistojen kursseille, joka perustuisi opiskelijan kotikuntaan, siihen löytyisi laissa myös perustelut.

Hakijoiden yhdenvertaisiin valintaperusteisiin sovelletaan Yhdenvertaisuuslain (30.12.2014/1325) sisältöä, jonka 2 luvun 5§ mukaan viranomaisella on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta.

Viranomaisen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi.

Edistämistoimenpiteiden on oltava viranomaisen toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia.

Viranomaisella on oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Laissa määritellään (6§) koulutuksen järjestäjän velvollisuudeksi edistää yhdenvertaisuutta seuraavasti: Koulutuksen järjestäjän ja tämän ylläpitämän oppilaitoksen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi.

Edistämistoimenpiteiden on oltava oppilaitoksen toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia.

Koulutuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että oppilaitoksella on suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Koulutuksen järjestäjän ja tämän ylläpitämän oppilaitoksen on varattava oppilaille ja heidän huoltajilleen sekä opiskelijoille tai heidän edustajilleen mahdollisuus tulla kuulluiksi edistämistoimenpiteistä.

Yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisten, koulu­tuksen järjestäjien sekä työnantajien tulee arvioida ja edistää yhdenvertaisuutta omassa toiminnassaan.

Edistämisvelvollisuutta toteutettaessa tulee ottaa huomioon alkuperä, ikä, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen, uskonto, asuinpaikkakunta ja muut yhdenvertaisuus­laissa kielletyt erotteluperusteet. Edistämistoimenpi­teiden tarkoituksena on turvata kaikkien henkilöiden tosiasiallisesti yhdenvertaiset mahdollisuudet käyt­ä eri viranomaisten palveluita, kouluttautua ja ede­tä työuralla.

Sipoon opisto on laatinut yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelman vuoden 2015 lainsäädännön mukaisesti. Vapaa-ajanjaosto on hyväksynyt suunnitelman 11.9.2017, VAPJAOS §73.

Sipoolaisilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet ilmoittautua opiskelijoiksi mille tahansa kansalaisopiston kurssille, riippumatta siitä missä kunnassa opetusta järjestetään. Sipoolaisia käykin opiskelemassa eri kansalaisopistoissa naapurikunnissa. Myös laajentunut etäopiskelu vapaassa sivistystyössä on laajentunut, varsinkin pandemian jälkeen, ja tämä tuo myös paljon uusia opiskelumahdollisuuksia kaikille, asuinpaikkakunnasta riippumatta.

Edellä mainittujen perustelujen nojalla Sipoon opisto ei voi antaa etusijaa sipoolaisille Sipoon opiston opetuksen osallistumiseen.

Esittelijä Vt. Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö Liljeberg Mia

Ehdotus Vapaa-ajanjaosto päättää antaa yllä olevan vastauksen valtuustoaloitteeseen sivistysvaliokunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle sekä valtuustolle.
 

Käsittely  

Päätös Vapaa-ajanjaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

 

 

Sivistysvaliokunta 06.04.2022 § 38 

 

Valmistelija: Sipoon opiston rehtori Annelie Åkerman-Anttila, annelie.akerman-anttila(at)sipoo.fi

Caroline Högel ja 20 muuta valtuutettua jättivät aloitteen, jossa ehdotetaan, että Sipoossa asuvilla tulee olla etusija ilmoittautua Sipoon opiston kursseille. Täyttämättä jääneet paikat voivat sen jälkeen olla avoimia muiden kuntien asukkaille.  

 

Sipoon opistossa noudatetaan voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä toimitaan opiston määrittelemien reunaehtojen ja suunnitelmien mukaan.

 

Sipoon opisto on kunnallinen vapaan sivistystyön oppilaitos. Paikallisen sivistystehtävän lisäksi opistolla on myös alueellinen sivistystehtävä. Tämä määritellään laissa vapaasta sivistystyöstä: (1 ja 2 § 29.12.2998/1765)

 

Vapaasta sivistystyöstä annetun lain 8 § ja9 §:ssä määritellään toiminnan ylläpitämiseksi myönnettävistä valtionosuuksista. Sen mukaan kansalaisopiston ylläpitäjälle myönnetään valtionosuutta 57 % lain 8 §:n mukaan lasketusta euromäärästä. Sipoon opiston rahoitus koostuu valtionosuuksista, kurssimaksutuloista ja kuntaosuudesta.

 

Laissa taiteen perusopetuksesta (21.8.1998/633) määritellään taiteen perusopetuksen tarkoitus (1§) seuraavasti: Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

 

Taiteen perusopetuksen yhteydessä voidaan järjestää myös muuta taiteen edistämiseen liittyvää toimintaa.

 

Laissa taiteen perusopetuksesta (21.8.1998/633) määritellään myös, miten taiteen perusopetukseen otetaan oppilaita. Pykälän 6§ mukaan oppilaaksi ottamisesta päättää koulutuksen järjestäjä. Hakijoihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita.

 

Oppilaaksi ottamisesta tarkennetaan laissa vielä seuraavasti: Muu koulutuksen järjestäjä kuin valtion oppilaitos voi tehdä yhden tai useamman kunnan tai muun koulutuksen järjestäjän kanssa sopimuksen oppilaiden ottamisesta. Oppilaaksi otossa edellytetyn tieto- ja taitotason taikka valmiudet täyttäville, sopimuksessa tarkoitetuille tai kunnan järjestämässä koulutuksessa omasta kunnasta tuleville hakijoille voidaan 1 momentin estämättä antaa etusija oppilaaksi otossa. Edellä tarkoitettuja hakijoita, joille annetaan etusija oppilaaksi otossa, saa olla kuitenkin enintään puolet kulloinkin otettavista oppilaista. (31.5.2000/518). Vastaavaa määritelmää oppilaaksi ottamisesta ei ole laissa vapaasta sivistystyöstä ja jos viranomainen olisi halunnut rajata opiskelijoiden yhdenvertaista mahdollisuutta ilmoittautua kansalaisopistojen kursseille, joka perustuisi opiskelijan kotikuntaan, siihen löytyisi laissa myös perustelut.

 

Hakijoiden yhdenvertaisiin valintaperusteisiin sovelletaan Yhdenvertaisuuslain (30.12.2014/1325) sisältöä, jonka 2 luvun 5§ mukaan viranomaisella on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta.

 

Viranomaisen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi.

 

Edistämistoimenpiteiden on oltava viranomaisen toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia.

 

Viranomaisella on oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

 

Laissa määritellään (6§) koulutuksen järjestäjän velvollisuudeksi edistää yhdenvertaisuutta seuraavasti: Koulutuksen järjestäjän ja tämän ylläpitämän oppilaitoksen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi.

 

Edistämistoimenpiteiden on oltava oppilaitoksen toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia.

 

Koulutuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että oppilaitoksella on suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

 

Koulutuksen järjestäjän ja tämän ylläpitämän oppilaitoksen on varattava oppilaille ja heidän huoltajilleen sekä opiskelijoille tai heidän edustajilleen mahdollisuus tulla kuulluiksi edistämistoimenpiteistä.

 

Yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisten, koulu­tuksen järjestäjien sekä työnantajien tulee arvioida ja edistää yhdenvertaisuutta omassa toiminnassaan.

 

Edistämisvelvollisuutta toteutettaessa tulee ottaa huomioon alkuperä, ikä, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen, uskonto, asuinpaikkakunta ja muut yhdenvertaisuus­laissa kielletyt erotteluperusteet. Edistämistoimenpi­teiden tarkoituksena on turvata kaikkien henkilöiden tosiasiallisesti yhdenvertaiset mahdollisuudet käyt­tää eri viranomaisten palveluita, kouluttautua ja ede­tä työuralla.

 

Sipoon opisto on laatinut yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelman vuoden 2015 lainsäädännön mukaisesti. Vapaa-ajanjaosto on hyväksynyt suunnitelman 11.9.2017, VAPJAOS §73.

 

Sipoolaisilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet ilmoittautua opiskelijoiksi mille tahansa kansalaisopiston kurssille, riippumatta siitä missä kunnassa opetusta järjestetään. Sipoolaisia käykin opiskelemassa eri kansalaisopistoissa naapurikunnissa. Myös laajentunut etäopiskelu vapaassa sivistystyössä on laajentunut, varsinkin pandemian jälkeen, ja tämä tuo myös paljon uusia opiskelumahdollisuuksia kaikille, asuinpaikkakunnasta riippumatta.

 

Edellä mainittujen perustelujen nojalla Sipoon opisto ei voi antaa etusijaa sipoolaisille Sipoon opiston opetuksen osallistumiseen.

Esittelijä Sivistysjohtaja Pietinen Jukka

Ehdotus Sivistysvaliokunta päättää antaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle esittelytekstin mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen..

Käsittely  

Päätös Sivistysvaliokunta päätti yksimielisesti hyväksyä esittelijän ehdotuksen.

 

 

Kunnanhallitus 02.05.2022 § 170 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Grannas Mikael

Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee vastineen tiedoksi. Lisäksi kunnanhallitus antaa asian valtuustolle tiedoksi ja esittää, että aloite on täten loppuun käsitelty.    

 

Käsittely  

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.
 

 

Valtuusto 16.05.2022 § 40  

1436/12.08.01/2021  

Kunnanhallituksen ehdotus

 Valtuusto merkitsee vastineen tiedoksi ja päättää, että aloite on täten loppuun käsitelty.

Käsittely 

Päätös Valtuusto merkitsi vastineen tiedoksi ja päätti, että aloite on täten loppuun käsitelty.