Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 15.03.2021/Pykälä 23 

 

RA4 Krokholmenin ranta-asemakaavan muutos

 

MAAJAOS § 20 Maankäyttöjaosto 18.3.2015

Valmistelija: kaavoituspäällikkö Matti Kanerva, matti.kanerva(at)sipoo.fi

 

 

Suunnittelualue

Ranta-asemakaavan muutosalue sijaitsee Sipoon saaristossa Löparön saaren eteläkulmassa Krokholmenin niemessä. Alueella ei ole pysyviä rakennuksia ja sitä on käytetty tilapäiseen oleskeluun sekä retkeilyyn mm. pitämällä siellä matkailuvaunuja. Muutosalueen pinta-ala on n. 5.0 ha.

 

Suunnittelun tarve

Kaavamuutos on käynnistetty maanomistajien toimesta, jotta selvitettäisiin nykyisin käytössä olevan emätilalaskelman ja mitoitusnormin avulla muutosalueen tiloilla mahdollisesti jäljellä olevat rantarakennusoikeudet.

Voimassa olevan kaavan laadinnassa ei ole käytetty emätilaperiaatetta.

 

Suunnittelun käynnistämistä koskevat päätökset

Kaavamuutostyö on kuulutettu vireille 14.11.2013. Työ on sisältynyt Sipoon kunnan kaavoitusohjelmiin 2014 - 2017 ja 2015 - 2018. Kaavoituksen lähtökohdista järjestettiin viranomaisneuvottelu 22.1.2014.

 

Ranta-asemakaavan muutos

Krokholmenin ranta-asemakaavassa  vuodelta 1980 kaavamuutosalue on osoitettu metsätalousalueeksi M. Kaavamuutoksella muodostetaan kaksi omarantaista lomarakennuskorttelia RA, joissa on yhteensä 3 omarantaista lomarakentamispaikkaa, yhteensä 660 kem2, pinta-alaltaan 11 858 m2. Muu kaavamuutosalue osoitetaan MV-alueena ohjaamaan alueen muita ulkoilutoimintoja.

 

Kaavatyön vaihe

Kaavatyö on luonnosvaiheessa.

 

Liitteet:

Liite 1/§20. MAAJAOS: Ranta-asemakaavan muutos(luonnos)

Liite 2/§20. MAAJAOS: Kaavaselostus (valmisteluvaihe)

Liite 3/§20. MAAJAOS: Emätilaselvitys

Liite 4/§20. MAAJAOS: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

 

Vt. kehitysjohtajan ehdotus

Maankäyttöjaosto päättää asettaa Krokholmenin ranta-asemakaavan muutoksen, kaavan RA 4, valmisteluaineiston sekä korjatun osallistumis- ja arviointisuunnitelman maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti nähtäville ja pyytää siitä tarpeelliset lausunnot.

 

Tf. utvecklingsdirektörens förslag

Markanvändningssektionen beslutar lägga fram beredningsmaterialet för ändring av stranddetaljplan för Krokholmen, plan RA 4, samt det korrigerade programmet för deltagande och bedömning i enlighet med § 62 i markanvändnings- och bygglagen och 30 § i markanvändnings- och byggförordningen samt begära behövliga utlåtanden.

 

Vt. kehitysjohtajan muutettu ehdotus

Asia palautetaan jatkovalmisteluun.

 

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

 

 

 

MAAJAOS § 44 Maankäyttöjaosto  20.5.2015

Valmistelija / Beredare: kaavoituspäällikkö Matti Kanerva, matti.kanerva (at) sipoo.fi

 

 

Kaavatyön vaihe

Maankäyttöjaosto päätti kokouksessaan 18.03.2015 palauttaa Korokholmenin ranta-asemakaavan muutoksen luonnoksen jatkovalmisteluun.

 

Jatkovalmistelussa kaavassa on tarkasteltu ja perusteltu omarantaisten lomarakennuspaikkojen lukumääräistä mitoitusta sekä korjattu alueen pohjakarttaa. Mitoitus on pysynyt kaavan aikaisemmassa vaiheessa esitetyn kaltaisena 3 rakennuspaikkana.

 

Kunta tarkistaa kaavan mitoituksen ja esittää siitä näkemyksensä luonnosvaiheen aikana ja luonnoksesta saatujen lausuntojen perusteella ennen kaavaehdotuksen käsittelyä.

 

 

Liitteet:

Liite 1/§44. MAAJAOS: Ranta-asemakaavan muutos (luonnos)

Liite 2/§44. MAAJAOS: Kaavaselostus (valmisteluvaihe)

Liite 3/§44. MAAJAOS: Emätilaselvitys

Liite 4/§44. MAAJAOS: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Vt. kehitysjohtajan ehdotus

Maankäyttöjaosto päättää asettaa Krokholmenin ranta-asemakaavan muutoksen, kaavan RA 4, valmisteluaineiston sekä korjatun osallistumis- ja arviointisuunnitelman maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti nähtäville ja pyytää siitä tarpeelliset lausunnot.

 

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

 

 

 

MAAJAOS § 5 Maankäyttöjaosto 23.1.2017

Valmistelija: kaavoituspäällikkö Matti Kanerva, matti.kanerva(at)sipoo.fi

 

Kaavatyön vaihe

Ranta-asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto oli nähtävillä Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisessa tarkoituksessa 13.8.-14.9.2015 välisenä aikana. Lausunnon antoivat Uudenmaan Ely-keskus, Porvoon kaupungin terveydensuojelu, Museovirasto sekä Sipoon rakennusvalvonta.

Mielipiteitä jätettiin 6 kpl. Lausunnot ja mielipiteet sekä niihin annetut vastineet on koottu liitteenä olevaan vastineraporttiin.

 

Luonnosvaiheen nähtävillä olon jälkeen on kaavaan tehty seuraavat muutokset:

 

- Yksi omarantainen RA-tontti on poistettu perustuen, mitoitukseen rakennuspaikan alavuuteen ja LV-alueen sijaintiin liittyen

- kaavamääräyksiä on tarkennettu ja muutettu lausuntojen mukaan

- RA-tonttikokoa on kasvatettu 5 000 m2:iin molemmilla tonteilla

- lisätty kiinteistörekisterin mukainen LV-alue RA-kortteleiden väliin. Alue on varattu saarikiinteistöjen veneenlasku- ja -pitopaikaksi.

- luo-rajaus (kallioalue) on osoitettu luontoselvityksen mukaisesti alueen pohjoisosaan.

 

Liitteet / Bilagor

Liite / Bilaga 1/5. § MAAJAOS: Kaavakartta (ehdotus)

Liite / Bilaga 2/5. § MAAJAOS: Kaavaselostus (ehdotus)

Liite / Bilaga 3/5. § MAAJAOS: Vastineraportti

Liite / Bilaga 4/5. § MAAJAOS: Seurantalomake

Liite / Bilaga 5/5. § MAAJAOS: Emätilaselvitys

 

Vt. kehitysjohtajan ehdotus

Maankäyttöjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy vastineet muutoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin ja että se asettaa Krokholmenin ranta-asemakaavan muutoksen, kaavan RA4,kaavaehdotuksen

Maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville ja pyytää siitä tarpeelliset lausunnot.

 

Vt. kehitysjohtajan muutettu ehdotus

Asia palautetaan jatkovalmisteluun, koska ranta-asemakaavan mitoitus on tarkistettava, jotta se on Sipoon saariston ja rannikon osayleiskaavan mukainen.

 

 

Päätös

Maankäyttöjaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

__________

 

 

 

MAAJAOS § 24 Maankäyttöjaosto 18.3.2019

Valmistelija: asemakaavapäällikkö Jarkko Lyytinen, jarkko.lyytinen (at) sipoo.fi

 

Kaavatyön vaihe

Ranta-asemakaavan mitoitus palautettiin jatkovalmisteluun ehdotusvaiheessa maankäyttöjaostosta. Mitoituksesta on selostuksen liitteenä mitoitustaulukot ja vastine ja perusteluja, koska ranta-asemakaavan mitoitus on tarkistettava,

 

Ranta-asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto oli nähtävillä Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisessa tarkoituksessa 13.8.-14.9.2015 välisenä aikana. Lausunnon antoivat Uudenmaan Ely-keskus, Porvoon kaupungin terveydensuojelu, Museovirasto sekä Sipoon rakennusvalvonta.

 

Mielipiteitä jätettiin 6 kpl. Lausunnot ja mielipiteet sekä niihin annetut vastineet on koottu liitteenä olevaan vastineraporttiin.

 

Luonnosvaiheen nähtävillä olon jälkeen on kaavaan tehty seuraavat muutokset:

 

. vähennetty yksi RA-tontti tilalta 1-219 mitoitukseen, rakennuspaikan alavuuteen, LV-alueen sijaintiin liittyen

 

. -emätilalaskelma tarkistettu  ja tarkennettu vielä, muutoksia rakennusoikeuksiin  tullut vain tilan 1-219 osalta, josta siis vähennetty yksi RA-rakennuspaikka

 

. -kaavamääräyksiä tarkennettu ja muutettu lausuntojen mukaan ja kunnan uuden RakJ:n mukaan

 

. -RA-tonttikokoa kasvatettu noin 5000 m2:iin molemmilla uusilla tonteilla

 

. -lisätty kiinteistörekisterin mukainen LV-alue RA-kortteleiden väliin,  LV-alue varattu saarikiinteistöjen veneenlasku- ja pitopaikaksi rasiteoikeuksien perusteella.

 

. -luo-rajaus (kallioalue) osoitettu kaava-alueen pohjoisosaan, luo-rajausalueelle osoitettu maisematyölupavaatimus.

 

. -niemen kärkialue osoitettu MU-1 alueena turvaamaan rantamaisemalliset seikat, puuston käsittelyä varten osoitettu maisematyölupavaatimys

 

. -selvitetty lähisaarten rakennukset, pienten lähisaarten rakennuksilla ei näyttäisi olevan rakennuslupiakaan (eivät ole KTJ:n rakennusrekisterissä ), eivät muutenkaan vaikuta mitoitukseen, koska ko. saaret alle 2 ha.

 

. -pohjakartta hyväksytty

 

. -annettu vastineet luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin , vastineissa selostettu myös  tehtyjä muutoksia ja perusteluja kaavaehdotukselle.

Asemakaavapäällikkö oikeutetaan tekemään teknisiä muutoksia aineistoon tarvittaessa.

 

 

Liitteet

Liite 1/24. § MAAJAOS: Kaavakartta (ehdotus)

Liite 2/24. § MAAJAOS: Kaavaselostus (ehdotus)

Liite 3/24. § MAAJAOS: Vastineraportti (ehdotus)

 

 

Puheenjohtajan selonteko

Maankäyttöjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy vastineet muutoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin ja että se asettaa Krokholmenin ranta-asemakaavan muutoksen, kaavan RA4, kaavaehdotuksen maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville ja pyytää siitä tarpeelliset lausunnot.

 

Puheenjohtaja ehdotti, asian palauttamista jatkovalmisteluun. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Päätös

Maankäyttöjaosto päätti yksimielisesti palauttaa kaavan valmisteluun seuraavin evästyksin:

1. Tarkistetaan rantaviiva (sen pituus, vesijättömaan vaikutus jne.)

2. Konsultilta selvitys kaavan mitoituksesta. Avattava Saariston ja rannikon osayleiskaavan vyöhykejaossa 2 - 4 rakennuspaikkaa / rantakilometri sallivan mitoituksen periaatteet (konsultti myös paikalle seuraavaan kokoukseen)

3. Kiinteistörajojen tarkistus

4. Avattava selostuksessa rakennusoikeuden ja -paikkojen määrityksen periaatteet/perusteet

5. Luvattomien mökkien kartoitus

__________

 

 

 

MAAJAOS § 60 Maankäyttöjaosto 10.6.2019

Valmistelija: asemakaavapäällikkö Jarkko Lyytinen, jarkko.lyytinen (at) sipoo.fi

 

Kaavatyön vaihe

Ranta-asemakaavan mitoitus palautettiin jatkovalmisteluun ehdotusvaiheessa maankäyttöjaostosta. Mitoituksesta on selostuksen liitteenä mitoitustaulukot ja vastine ja perusteluja, koska ranta-asemakaavan mitoitus on tarkistettava, ja konsultti antoi esitettyihin kysymyksiin vastaukset ja selvennökset 13.5.2019.

 

Ranta-asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto oli nähtävillä Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisessa tarkoituksessa 13.8.-14.9.2015 välisenä aikana. Lausunnon antoivat Uudenmaan Ely-keskus, Porvoon kaupungin terveydensuojelu, Museovirasto sekä Sipoon rakennusvalvonta.

 

Mielipiteitä jätettiin 6 kpl. Lausunnot ja mielipiteet sekä niihin annetut vastineet on koottu liitteenä olevaan vastineraporttiin.

 

Luonnosvaiheen nähtävillä olon jälkeen on kaavaan tehty seuraavat muutokset:

 

. vähennetty yksi RA-tontti tilalta 1-219 mitoitukseen, rakennuspaikan alavuuteen, LV-alueen sijaintiin liittyen

 

. emätilalaskelma tarkistettu  ja tarkennettu vielä, muutoksia rakennusoikeuksiin  tullut vain tilan 1-219 osalta, josta siis vähennetty yksi RA-rakennuspaikka

 

. kaavamääräyksiä tarkennettu ja muutettu lausuntojen mukaan ja kunnan uuden RakJ:n mukaan

 

. RA-tonttikokoa kasvatettu noin 5000 m2:iin molemmilla uusilla tonteilla

 

. lisätty kiinteistörekisterin mukainen LV-alue RA-kortteleiden väliin,  LV-alue varattu saarikiinteistöjen veneenlasku- ja pitopaikaksi rasiteoikeuksien perusteella.

 

. Luo-rajaus (kallioalue) osoitettu kaava-alueen pohjoisosaan, luo-rajausalueelle osoitettu maisematyölupavaatimus.

 

. niemen kärkialue osoitettu MU-1 alueena turvaamaan rantamaisemalliset seikat, puuston käsittelyä varten osoitettu maisematyölupavaatimys

 

. selvitetty lähisaarten rakennukset, pienten lähisaarten rakennuksilla ei näyttäisi olevan rakennuslupiakaan (eivät ole KTJ:n rakennusrekisterissä ), eivät muutenkaan vaikuta mitoitukseen, koska ko. saaret alle 2 ha.

 

. pohjakartta hyväksytty

 

. annettu vastineet luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin , vastineissa selostettu myös  tehtyjä muutoksia ja perusteluja kaavaehdotukselle.

Asemakaavapäällikkö oikeutetaan tekemään teknisiä muutoksia aineistoon tarvittaessa.

 

 

Liitteet

Liite 1/60.§ MAAJAOS: Kaavakartta (ehdotus)

Liite 2/60.§ MAAJAOS: Kaavaselostus (ehdotus)

Liite 3/60.§ MAAJAOS: Vastineraportti (ehdotus)

 

 

Vt. kehitysjohtajan ehdotus

Maankäyttöjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy vastineet muutoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin ja että se asettaa Krokholmenin ranta-asemakaavan muutoksen, kaavan RA4, kaavaehdotuksen maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville ja pyytää siitä tarpeelliset lausunnot.

 

 

Päätös

Maankäyttöjaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

__________

 

 

 

KH § 215 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 18.6.2019

 

Liitteet

Liite 1/ 215-§ KH: RA4 Krokholmen kaavakartta (ehdotus)

Liite 2/ 215.§ KH: RA4 Krokholmen rantakaava selostus ja vastineraportti

 

Kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy vastineet muutoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin ja asettaa Krokholmenin ranta-asemakaavan muutoksen, kaavan RA4, kaavaehdotuksen maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä tarpeelliset lausunnot.

 

 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

____________

 

 

 

MAAJAOS § 119 Maankäyttöjaosto 22.10.2019

Valmistelija: kaavoituspäällikkö Jarkko Lyytinen, jarkko.lyytinen (at) sipoo.fi

 

RA4 Krokholmenin ranta-asemakaavan muutos oli ehdotuksena nähtävillä. Saadut muistukset ja lausunnot on huomioitu ranta-asemakaavan aineistossa ja niihin on annetu vastineet. Kaavahanke on vamis hyväksyttäväksi.

 

Liitteet

Liite 1/119.§ MAAJAOS: Kaavakartta

Liite 2/119.§ MAAJAOS: Kaavaselostus

Liite 3/119.§ MAAJAOS: Kaavan vastineraportti

 

Vt. kehitysjohtajan ehdotus

Maankäyttöjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättää hyväksyä vastineet RA4 Krokholmenin ranta-asemakaavan muutokseen annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin sekä esittää asemakaavan kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Puheenjohtaja ehdotti asian palauttamista jatkovalmisteluun. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Päätös

Jaosto päätti yksimielisesti palauttaa asian jatkovalmisteluun.

__________

 

 

 

MAAJAOS § 142 Maankäyttöjaosto 3.12.2019

Valmistelija: kaavoituspäällikkö Jarkko Lyytinen, jarkko.lyytinen (at) sipoo.fi

 

RA4 Krokholmenin ranta-asemakaavan muutos oli ehdotuksena nähtävillä. Saadut muistutukset ja lausunnot on huomioitu ranta-asemakaavan aineistossa ja niihin on annettu vastineet. Kaavahanke on valmis hyväksyttäväksi.

 

Liitteet

Liite 1/ 142.§ MAAJAOS: Kaavakartta

Liite 2/ 142.§ MAAJAOS: Kaavaselostus

Liite 3/ 142.§ MAAJAOS: Kaavan vastineraportti

 

Kehitysjohtajan ehdotus

Maankäyttöjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättää hyväksyä vastineet RA4 Krokholmenin ranta-asemakaavan muutokseen annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin sekä esittää asemakaavan kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Kehitysjohtajan muutettu ehdotus

Asia palautetaan jatkovalmisteluun.

 

 

Päätös

Maankäyttöjaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän muutetun ehdotuksen. Asia palautetaan jatkovalmisteluun.

__________

 

 

 

MAAJAOS § 46 Maankäyttöjaosto 1.6.2020

 Valmistelija: kaavoituspäällikkö Jarkko Lyytinen, jarkko.lyytinen (at) sipoo.fi

 

RA4 Krokholmenin ranta-asemakaavan muutos oli ehdotuksena nähtävillä. Saadut muistutukset ja lausunnot on huomioitu ranta-asemakaavan aineistossa ja niihin on annettu vastineet. Kaavahanke on valmis hyväksyttäväksi.

 

Hanke palautettiin jatkovalmisteluun ennen kaikkea rakennuspaikkalaskelmien tarkistamiseksi. Laskelmat on tarkistettu Sipoon rakennusvalvonnassa ja todettu oikeiksi. 

 

Liitteet

Liite 1/ 46.§ MAAJAOS: Kaavakartta

Liite 2/ 46.§ MAAJAOS: Kaavaselostus

Liite 3/ 46.§ MAAJAOS: Kaavan vastineraportti

 

Vs. Kehitysjohtajan ehdotus

Maankäyttöjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättää hyväksyä vastineet RA4 Krokholmenin ranta-asemakaavan muutokseen annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin sekä esittää asemakaavan kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Puheenjohtaja Juhani Rantala ehdotti, että asia palautetaan jatkovalmisteluun. Jaosto kannatti yksimielisesti Rantalan ehdotusta.

 

Puheenjohtaja totesi, että jaosto on yksimielisesti hyväksynyt

puheenjohtajan ehdotuksen.

 

 

Päätös

Maankäyttöjaosto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksen. Asia palautetaan jatkovalmisteluun.

__________

 

 

 

MAAJAOS § 81 Maankäyttöjaosto 9.11.2020

Valmistelija: kaavoituspäällikkö Jarkko Lyytinen, jarkko.lyytinen (at) sipoo.fi

 

RA4 Krokholmenin ranta-asemakaavan muutos oli ehdotuksena nähtävillä. Saadut muistutukset ja lausunnot on huomioitu ranta-asemakaavan aineistossa ja niihin on annettu vastineet. Kaavahanke on valmis hyväksyttäväksi. 

 

Hanke palautettiin jatkovalmisteluun rakennuspaikkalaskelmien tarkistamiseksi. Laskelmat on tarkistettu Sipoon rakennusvalvonnassa. Laskentatapa poikkeaa pyöristysten osalta aikaisemmin sovelletusta laskentatavasta Sipoossa. Laskentatapaa on käytetty muualla rantakaavojen rakennuspaikkojen tulkinnassa ja laskentatavasta päättäminen on oikeuden ennakkotapausten pohjalta kunnan päätettävissä tässä suuruusluokassa. Rakennuslupakäsittelyä tämä tulkintatapa ei häiritse, sillä siellä toimitaan kaavassa määriteltyjen rakennuspaikkojen pohjalta. Kaavoitukseen vaikutus on vähäinen ja vaikka jatkossa joissain tilanteessa voi tulla yksittäinen rakenuspaikka lisääkin, saadaan tilanne halittua kaavatyö ohjauksessa. Kaavahankkeiden määrä on myös hyvin rajallinen.

 

Liitteet

Liite 1/ 81.§ MAAJAOS: Kaavakartta

Liite 2/ 81.§ MAAJAOS: Kaavaselostus

Liite 3/ 81.§ MAAJAOS: Kaavan vastineraportti

 

Kehitysjohtajan ehdotus

Maankäyttöjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättää hyväksyä vastineet RA4 Krokholmenin ranta-asemakaavan muutokseen annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin sekä esittää asemakaavan kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Lauri Kajander ehdotti, että ranta-asemakaavan muutos hylätään.

Maria Liljeström kannatti Lauri Kajanderin ehdotusta.

 

Puheenjohtaja totesi, että esittelijänehdotuksen lisäksi oli

tehty yksi kannatettu ehdotus, minkä vuoksi oli äänestettävä. Hän

ehdotti seuraavaa äänestysmenettelyä: äänestys nimenhuudolla,

jossa esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät "jaa" ja

vastaehdotusta kannattavat äänestävät "ei". Esitys hyväksyttiin

yksimielisesti.

 

Äänestys:

Esittelijän  ehdotus "jaa" - 4 ääntä: Kjell Grönqvist, Henrik Möller, Mia Wikström och Juhani Rantala.

Lauria Kajanderin vastaehdotus "ei" - 3 ääntä: Maria Liljeström, Mari Viita ja Lauri Kajander.

 

Puheenjohtaja totesi, että maankäyttöjaosto hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 4-3.

 

 

Päätös

Maankäyttöjaosto hyväksyi esittelijän ehdotuksen seuraavalla teknisellä korjauksella selostukseen:

  • Ruotsinkielinen lause korjataan sivulla 15, kohta 4.4.1.
  • Lukumäärät täsmätään sivulla 16, kohta 5.1.

__________

 

 

 

KH § 280 Kunnanhallitus 23.11.2020

 

Liitteet

Liite 1 / 280. § KH: Kaavakartta

Liite 2 / 280. § KH: Kaavaselostus

Liite 3 / 280. § KH: Kaavan vastineraportti

 

Talousjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä vastineet RA4 Krokholmenin ranta-asemakaavan muutokseen annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin sekä esittää asemakaavan kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Maria Liljeström ehdotti, että Krokholmenin ranta-asemakaavan muutos hylätään.

Marketta Mattila kannatti Maria Liljeströmin ehdotusta.

 

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän ehdotuksen lisäksi oli

tehty kannatettu hylkäysehdotus, minkä vuoksi oli äänestettävä. Hän

ehdotti seuraavaa äänestysmenettelyä: äänestys nimenhuudolla,

jossa esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät "jaa" ja

hylkäysehdotusta kannattavat äänestävät "ei". Esitys hyväksyttiin

yksimielisesti.

 

Äänestys:

Esittelijän  ehdotus "jaa" - 9 ääntä: Tim Kankfelt, Linda Karhinen, Clara Lindqvist, Marja Manninen-Ollberg, Ari Oksanen, Juha Salo, Stefan Sandström, Tapio Virtanen ja Kaj Lindqvist.

Maria Liljeströmin vastaehdotus "ei" - 2 ääntä: Maria Liljeström ja Marketta Mattila.

 

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 9-2.

 

 

Päätös

Kunnanhallitus päätti hyväksyä vastineet RA4 Krokholmenin ranta-asemakaavan muutokseen annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin sekä esittää asemakaavan kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

__________

 

 

 

KV Valtuusto 7.12.2020

 

Liitteet

Liite 1 / 83. § KV: Kaavakartta

Liite 2 / 83. § KV: Kaavaselostus

Liite 3 / 83. § KV: Kaavan vastineraportti

Liite 4 / 83. § KV: Äänestystulos

 

Kunnanhallituksen ehdotus

Valtuusto päättää hyväksyä RA4 Krokholmenin ranta-asemakaavan muutoksen.

 

Sini-Pilvi Saarnio esitti vihreiden valtuustoryhmän puolesta, että Krokholmenin ranta-asemakaavan muutos hylätään.

 

Perustelu: Kaava ei noudata vakiintunutta linjaa emätilan rakennuspaikkojen määrän laskentaperiaatteissa. Käytännön yhtäkkinen muuttaminen tämän kaavan kohdalla ei ole mahdollista ilman asianmukaista laajempaa ranta-asemakaavoja koskevaa linjauskeskustelua ja vaikutusten arviointia, jolla taataan myös tasapuolisen kohtelun vaatimuksen täyttyminen Sipoon kaavoituksessa.

 

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen ehdotuksen lisäksi oli tehty yksi kannatettu hylkäysehdotus, minkä vuoksi oli äänestettävä. 

Puheenjohtaja ehdotti, että kunnanhallituksen ehdotusta kannattavat äänestävät "jaa" ja Sini-Pilvi Saarnion ehdotusta kannattavat äänestävät "ei". Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Äänestys: 

Kunnanhallituksen ehdotus - 35 ääntä 

Sini-Pilvi Saarnion ehdotus - 8 ääntä 

 

Puheenjohtaja totesi, että valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen äänin 35-8.

 

 

Päätös

Valtuusto päätti hyväksyä RA4 Krokholmenin ranta-asemakaavan muutoksen.

__________


 

Maankäyttöjaosto 17.02.2021 § 15 

 

 

Valmistelija: kaavoituspäällikkö Jarkko Lyytinen, jarkko.lyytinen (at) sipoo.fi

RA4 Krokholmenin ranta-asemakaavan muutos on hyväksytty kunnanvaltuuston päätöksellä 7.12.2020 § 83. ELY-keskuksen oikaisukehotus saapui 19.1 2021. Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että ranta-asemakaavan yleisissä määräyksissä olevaa kohtaa vesikäymälän rakentamisesta tulee oikaista seuraavasti:

"Vesikäymälän rakentaminen loma-asutusalueella on kiellettyä.

Vesikäymälän rakentaminen on sallittua ainoastaan, mikäli kiinteistö voidaan liittää sellaiseen toimivaan vesihuoltoverkostoon, joka on vesihuoltolain mukaisen kunnan kehittämissuunnittelun mukainen."

Alkuperäinen määräys oli kaavakartassa:

"Vesikäymälän rakentaminen on sallittu vain niissä rakennuksissa, jotka liitetään Kitön vesi-osuuskunnan viemäriverkostoon."

Muutoksella ei rajata liittymisehtoa vain tietynnimisen vesihuoltolaitoksen verkostoon. Samalla varmistetaan, että verkosto, johon kiinteistö liitetään on kunnan vesihuoltosuunnittelun mukainen.

Ehdolla voidaan myös varmistaa, että vesihuoltoverkostojen

rakentuminen ei ohjaa tai aiheuta paineita yhdyskuntakehitykselle.

Ranta-asemakaavan aineisto on korjattu Ely-keskuksen oikaisukehotuksen mukaiseksi. Muutos on vähäinen ja tehdään teknisenä korjauksena kaava-aineistoon.

Esittelijä Kehitysjohtaja Siren Pirjo

 

Ehdotus Maankäyttöjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättää hyväksyä teknisen korjauksen vesihuoltomääräykseen RA4 Krokholmenin ranta-asemakaavan muutokseen sekä esittää teknisen korjauksen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
 

 

Käsittely 

 

Päätös Maankäyttöjaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

 

 

 

 

Kunnanhallitus 08.03.2021     

125/10.02.03/2021  

Esittelijä Kunnanjohtaja Grannas Mikael

Ehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy teknisen korjauksen vesihuoltomääräykseen RA4 Krokholmenin ranta-asemakaavan muutokseen. 

Pykälä tarkastetaan välittömästi.
 

Käsittely  

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

 

 Pykälä tarkastettiin välittömästi.

 

 

Valtuusto 15.03.2021 § 23  

125/10.02.03/2021  

  

Kunnanhallituksen ehdotus Valtuusto hyväksyy teknisen korjauksen vesihuoltomääräykseen RA4 Krokholmenin ranta-asemakaavan muutokseen.

Käsittely 

Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.