Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet
Pöytäkirja 03.03.2021/Pykälä 25


 

Ilmoitusasiat / Delgivningar

 

Rakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet 03.03.2021 § 25  

    

Viranhaltijapäätökset / Tjänstemannabeslut

 

Rakennusvalvontapäällikkö / Byggnadstillsynschef

Rakennusluvat / Bygglov, Suunnittelutarveratkaisut / Planeringsbehov,

Poikkeamispäätökset / Undantagslov

1.2. ja / och 15.2.20221

 

Rakennusvalvontapäällikön lausunto AVI:lle vesilain mukaisessa hallintopakkoasiassa / Byggnadstillsynschefens utlåtande till RFV:et gällande förvaltningstvångsärende enligt vattenlagen - ESAVI/33122/2020, -------------------

25.2.2021

 

Ympäristövalvontapäällikkö / Miljötillsynschef

Lupapäätös 3.2.2021 § 3: Päätös ilmoituksesta, joka koskee melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa / Beslut om anmälan angående verksamhet som tillfälligt förorsakar buller och skakning - Jokioisten Maanrakennus Oy, Rekkatie 2, Martinkylä. Ilmoitus on hyväksytty tietyin lupamääräyksin / Anmälan har godkänts med vissa tillståndsvillkor.

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden päätökset / Beslut av Helsingfors förvaltningsdomstol

Päätös nro 07924/19/4111, Hallinto-oikeuden ratkaisu

valituksen johdosta: Hallinto-oikeus hylkää valituksen / 20.11.2019 § 112, ------------

Helsingin hallinto-oikeus 1.2.2021

 

Ympäristövalvonnan ilmoitusasiat / Miljötillsynens delgivningar

Aumausilmoitus, Sällis Gård, 19.1.2021

 

Aumausilmoitus, maitotuotantoa harjoittava toimija osoitteessa ---------------, saapunut Lupapisteen kautta, 25.1.2021

 

Nitraattiasetuksen vuosiyhteenveto aumaus- ja poikkeamisilmoituksista 2020 / Sipoo, 22.2.2021

 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

Päätös UUDELY/3835/2016 Porvoon edustan merialueen yhteistarkkailusuunnitelman hyväksyminen vesistötarkkailun osalta.

Uudenmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue hyväksyy ohjelmaehdotuksen Porvoon edustan merialueen yhteistarkkailusta vesistötarkkailun osalta sekä esityksen vertikaalinäytteenotosta. Vuodesta 2021 lähtien ohjelmaan tulee tehdä määrätyt täydennykset, 16.2.2021

 

Kirje UUDELY/7069/2015 Ympäristöluvanvaraista toimintaa koskevan valvontavastuun siirtäminen Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Uudenmaan ELY-keskus siirtää Rudus Oy:n ympäristölupapäätöksen (Nro 35/2010/2) ja sen muutosten valvontavastuun Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, 27.1.2021.  

 

Vuosiraportit / Årsrapporter

Sipoon riistanhoitoyhdistyksen ampumaradan vuosiraportti 2020, 1.2.2021

 

Maitotuotantotilan ympäristöluvan vuosiraportti 2020.

Osoitteessa --------------- maitotuotantoa harjoittava toimija on toimittanut ympäristöluvan 13.8.2009 § 47 lupamääräyksessä 9 edellytetyn vuosiraportin 2020, 2.2.2021

 

Suomen Metsästysyhdistys Ry:n ampumaradan vuosiraportti 2020.

Suomen Metsästysyhdistys Ry on toimittanut ampumaradan ja vesientarkkailun vuosiraportit vuodelta 2020 sekä yhteenvedon vastaanotetuista maa-aineksista, 9.2.2021

 

Rudus Oy:n Sipoo Talman tuotantoalueen vesientarkkailun vuosiraportti liitteineen 2020, 15.2.2021

 

Nordkalkin Oy Ab Sipoon kalkkitehtaan, kaivoksen ja sataman vuosiraportointi 2020.

Nordkalk on toimittanut lyhyen koosteen vuoden 2020 toiminnasta ja raportoinut muut tiedot YLVAn kautta, 17.2.2021

 

Rudus Oy:n Sipoon valmisbetoniaseman ympäristöluvan mukainen vuosiraportti 2020 liitteineen, 19.2.2021

 

Arla Oy:n vuosiraportti 2020.

Arla Oy on toimittanut ympäristöluvan mukaisen toimintakertomuksen vuodelta 2020 sekä Sipoon elintarviketehtaan jäteveden velvoitetarkkailuraportit ja pohjavesitarkkailuraportin vuodelta 2020, 19.2.2021

 

Muut raportit / Övriga rapporter

Sibbo Skyttegille rf on toimittanut ympäristöluvan (130/2016/1) lupamääräyksen 30 mukaisesti Sipoon keskusampumaradan päivitetyn tarkkailusuunnitelman ja kartan rata-alueesta, 18.2.2021

 

 

 

 

 

Päätös / Beslut Rakennus- ja ympäristövaliokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Byggnads- och miljöutskottet antecknar delgivningarna för kännedom.