Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet
Pöytäkirja 09.05.2023 klo 18:13 - 22:09 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  
53   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
54   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
55   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
56   Asian esittelijä useampaa toimialaa koskevissa asioissa / Föredagande av ärenden som berör flera sektorer
57   Ilmoitusasiat / Delgivningar
58 Valtuustoaloite Opintovierailujen ja leirikoulujen mahdollistamisesta sekä tukemisesta - Liike Nytin valtuustoryhmä ym. / Motion om främjande och stödande av studiebesök och lägerskolor - Rörelse Nus fullmäktigegrupp m.fl.
59 Koulutuksen toimialan toimintasääntö / Verksamhetsstadga för sektorn för utbildning
60 Aloite sukkakoulun lopettamisesta Nikkilän Sydämen rakennuksessa - Carola Juselius ym. / Motion om att slopa strumpskolprincipen i byggnaden Nickby Hjärta - Carola Juselius m.fl.
61   Vastaus Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntöön / Svar till Helsingfors förvaltningsdomstols begäran om utlåtande
62 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden taksojen ja maksujen tarkistus / Justering av kultur- och fritidstjänsternas taxor och avgifter
63 Aloite työvaatteiden tarjoamisesta varhaiskasvatuksen henkilökunnalle - Charlotta Engblom ym. / Motion om tillhandahållande av arbetskläder till personal inom småbarnspedagogiken - Charlotta Engblom m.fl.
64 Varhaiskasvatuksen toimialan toimintasääntö / Verksamhetsstadga för sektorn för småbarnspedagogik
65   Varhaiskasvatuksen henkilöstön suunnitteluajan lisääminen ja varahoitojärjestelyt lapsille / Utökad planeringstid för personalen inom småbarnspedagogik och ordnande av reservvård för barn
66   Päiväkodin johtajan viran perustaminen / Inrättande av en tjänst som daghemsföreståndare
67   Sipoon varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvon korotus 1.8.2023 alkaen / Höjande av värdet på servicesedeln fr.o.m. 1.8.2023 inom småbarnspedagogiken i Sibbo
68 Sipoon varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjan päivitys 1.8.2023 alkaen / Uppdatering av regelboken för servicesedeltjänster inom småbarnspedagogiken i Sibbo från och med 1.8.2023
69   Sipoon varhaiskasvatuksen yksityisen hoidon tuen kuntalisän korottaminen 1.8.2023 alkaen / Höjning av kommuntillägget till stödet för privat vård inom småbarnspedagogiken i Sibbo kommun från 1.8.2023

Osallistuja Tehtävä
Engblom Charlotta puheenjohtaja/ordförande
Alaterä Tuomas varapuheenjohtaja/viceordförande
Berg Mari jäsen/medlem
Levamo Tiina-Maria jäsen/medlem
Lindgren Hans-Peter jäsen/medlem
Malm Jari jäsen/medlem
Metsoila Markku jäsen/medlem
Pärssinen Satu jäsen/medlem
Nikkanen Mari jäsen/medlem
Skogster Erin nuorisovalt.edustaja/ungdomsfullm.rep
Pietinen Jukka esittelijä/föredragande
Keski-Oja Mervi esittelijä/föredragande
Ollikainen Hannu esittelijä/föredragande
Strandström Riikka asiantuntija/sakkunnig
Lindroos Minka pöytäkirjanpitäjä/protokollförare
Silén Daniel asiantuntija/sakkunnig

Nähtävilläolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Sipoon kunnan verkkosivuilla 17.5.2023 alkaen. / Protokollet är framlagt på Sibbo kommuns nätsidor fr.om. 17.5.2023.