Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet
Pöytäkirja 19.04.2023 klo 17:53 - 21:54 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
37   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
38   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
39   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
40   Ilmoitusasiat / Delgivningar
41   Luokanopettajan viran perustaminen 1.8.2023 alkaen, Söderkulla skola / Inrättande av klasslärartjänst 1.8.2023, Söderkulla skola
42   Virkamuutos sivistystoimessa 1.8.2023 alkaen / Tjänsteförändring inom bildningsväsendet från och med 1.8.2023
43 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden taksojen ja maksujen tarkistus / Justering av kultur- och fritidstjänsternas taxor och avgifter
44   Yksityisen hoidon tuen hoitolisän korotus 1.3.2023 alkaen / Höjning av vårdtillägget inom stödet för privat vård av barn från och med 1.3.2023
45   Kunnallinen päiväkoti Söderkullan Taasjärvelle 1.8.2023 alkaen / Kommunalt daghem i Tasträsk i Söderkulla från och med 1.8.2023
46   Västerskogin päiväkodin, Landsängens daghemin sekä yksityisiltä toimijoilta kunnallisiksi siirtyvien päiväkotien nimien päättäminen / Beslut om namn på Västerskogin päiväkoti, Landsängens daghem samt de daghem som överförs från privata a...
47   Uuden Västerskogin päiväkodin kieliryhmät 31.7.2023 alkaen / Språkgrupperna i Västerskogs daghem från och med 31.7.2023
48   Leppätien kielikylpypäiväkodin toimipaikka 1.8.2023 lähtien / Alvägens språkbadsdaghems lokaler från och med 1.8.2023
49   Landsängenin päiväkodin väistötilat toimintakaudelle 2023-2024 / Landsängens daghems tillfälliga lokaler för verksamhetsperioden 2023-2024
50   Sipoon avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoiminnan linjauksia 1.8.2023 alkaen / Riktlinjer för klubbverksamheten inom öppen småbarnspedagogik i Sibbo från och med 1.8.2023
51   Puistoruokailun järjestämispaikka Nikkilän alueella kesällä 2023 / Plats för servering av parklunch i Nickby sommaren 2023
52   Sivistysvaliokunnan talouden toteutuminen 3/2023 / Bildningsutskottets ekonomiska utfall 3/2023

Osallistuja Tehtävä
Engblom Charlotta puheenjohtaja/ordförande
Alaterä Tuomas varapuheenjohtaja/viceordförande
Berg Mari jäsen/medlem
Levamo Tiina-Maria jäsen/medlem
Lindgren Hans-Peter jäsen/medlem
Malm Jari jäsen/medlem
Metsoila Markku jäsen/medlem
Pärssinen Satu jäsen/medlem
Nikkanen Mari jäsen/medlem
Skogster Antti kh:n edustaja/kst:s representant
Skogster Erin nuorisovalt.edustaja/ungdomsfullm.rep
Pietinen Jukka esittelijä/föredragande
Keski-Oja Mervi asiantuntija/sakkunnig
Ollikainen Hannu asiantuntija/sakkunnig
Niemi Sari asiantuntija/sakkunnig
Lindroos Minka pöytäkirjanpitäjä/protokollförare
Anttila Harri asiantuntija/sakkunnig

Nähtävilläolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Sipoon kunnan verkkosivuilla 27.04.2023 alkaen. / Protokollet är framlagt på Sibbo kommuns nätsidor fr.om. 27.04.2023.