Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveysvaliokunta / Social- och hälsovårdsutskottet
Pöytäkirja 02.03.2021 klo 17:30 - 19:10 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
18   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
19   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
20   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
21 Sosiaali- ja terveysvaliokunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2020 / Social- och hälsovårdsutskottets verksamhetsberättelse och bokslut 2020
22 Sopimuksen hyväksyminen vuodelle 2021/HUS Diagnostiikkakeskus/ Godkännande av avtal för år 2021/HUS Diagnostikcentrum
23   Palvelujohtajan valinta, Ikääntyneiden ja vammaisten palvelut, Sosiaali- ja terveysosasto (vakanssi 122100) / Val av servicedirektör, Tjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning, Social- och hälsovårdsavdelningen (vakans 122...
24   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Osallistuja Tehtävä
Röman Micaela puheenjohtaja/ordförande
Manninen-Ollberg Marja varapuheenjohtaja/viceordförande
Alasara Sami jäsen/medlem
Christiansson Hans-Eric jäsen/medlem
Gustafsson Henrik jäsen/medlem
Huotari Juha jäsen/medlem
Vuoksenranta Suvi jäsen/medlem
Sundqvist Linda nuorisovalt.edustaja/ungdomsfullm.rep
Kokko Leena esittelijä/föredragande
Maja Paulina pöytäkirjanpitäjä/protokollförare
Häkkinen Sari asiantuntija/sakkunnig
Mickos Anders asiantuntija/sakkunnig
Putus Marianne asiantuntija/sakkunnig

Nähtävilläolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Sipoon kunnan verkkosivuilla 10.3.2021 alkaen. / Protokollet är framlagt på Sibbo kommuns nätsidor fr.om. 10.3.2021