Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveysvaliokunta / Social- och hälsovårdsutskottet
Pöytäkirja 08.12.2021 klo 17:35 - 20:50 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
83   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
84   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
85   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
86   Tilannekatsaus lapsiperheiden sosiaalipalveluista ja lastensuojelusta / Lägesöversikt om barnfamiljers socialtjänster och barnskyddet
87 Sipoon kunnan kotouttamisohjelman päivittäminen vuosille 2022 - / Uppdatering av Sibbo kommuns integrationsprogram 2022 -
88 Kotikuntoutuksen kriteerien hyväksyminen osaksi ikääntyneiden palveluiden myöntämiskriteereitä / Hemrehabiliterings kriterier en del av kriterier för beviljande av service för äldre
89 Itä-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma / Plan för ordnandet av social- och hälsovård i Östra Nyland
90 Sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2022 taksojen ja maksujen tarkistaminen / Justering av taxor och avgifter inom social- och hälsovården för år 2021
91 Vammaisten asumispalveluiden hankinta / Upphandling av boendetjänster för personer med funktionshinder
92   Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokoukset vuonna 2022 / Social- och hälsovårdsutskottets sammanträden år 2022
93   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Osallistuja Tehtävä
Kahri Lilli puheenjohtaja/ordförande
Sillanpää Ilkka varapuheenjohtaja/viceordförande
Gustafsson Henrik jäsen/medlem
Hyvärinen Jaana varajäsen/ersättare
Hämäläinen Monika jäsen/medlem
Nikkanen Mari jäsen/medlem
Turan Kadir jäsen/medlem
Tuulinen Juuso jäsen/medlem
Weckström Bodil jäsen/medlem
Röman Micaela kh:n edustaja/kst:s representant
Sundqvist Linda nuorisovalt.edustaja/ungdomsfullm.rep
Kokko Leena esittelijä/föredragande
Maja Paulina pöytäkirjanpitäjä/protokollförare
Alhovuori Katarina asiantuntija/sakkunnig
Holst Susann asiantuntija/sakkunnig
Häkkinen Sari asiantuntija/sakkunnig
Indren Katri asiantuntija/sakkunnig
Kaunisto Hanna asiantuntija/sakkunnig
Peitola Anna asiantuntija/sakkunnig
Putus Marianne asiantuntija/sakkunnig
Sipiläinen Katja asiantuntija/sakkunnig

Nähtävilläolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Sipoon kunnan verkkosivuilla 17.12.2021 alkaen. / Protokollet är framlagt på Sibbo kommuns nätsidor fr.om. 17.12.2021.