Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveysvaliokunta / Social- och hälsovårdsutskottet
Pöytäkirja 26.01.2021 klo 17:30 - 19:10 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
2   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
3   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
4 Sosiaali- ja terveysvaliokunnan vuoden 2021 käyttösuunnitelman hyväksyminen / Godkännande av dispositionsplanen för social- och hälsovårdsutskottet 2021
5 Sosiaali- ja terveysosaston laskujen hyväksyminen vuonna 2021 / Godkännande av räkningar år 2021 inom social- och hälsovården
6   Tulkkaus- ja käännöspalvelut, toisen optiovuoden käyttöönotto / Tolknings- och översättningtjänster ibruktagande av andra optionsåret
7   Eron myöntäminen, palvelujohtaja Lasten, nuorten ja perheiden palvelut / Att bevilja avsked, servicedirektör för tjänster för barn, unga och familjer
8   Nuorten ennaltaehkäisevän päihde- ja mielenterveyspilotin jatkaminen vuodelle 2021 ja palvelutuottajan sopimusehdotuksen hyväksyminen / Förlängning av pilotprojektet för förebyggande missbrukar- och mentalvårdsarbete för unga år 2021 och...
9   Erityissosiaaliohjaajan (vakanssi 132421) virkanimikkeen muuttaminen johtavaksi sosiaaliohjaajaksi ja perhetyöntekijöiden (vakanssit 125332, 125307, 125331) nimikkeiden muuttaminen lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijöiksi 1.2.2021 lukien...
10 Muutokset Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden (LNP) organsaatiorakenteissa / Ändringar i organisationsstrukturen för Tjänster för barn, ungdomar och familjer (LNP)
11   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Osallistuja Tehtävä
Röman Micaela puheenjohtaja/ordförande
Manninen-Ollberg Marja varapuheenjohtaja/viceordförande
Alasara Sami jäsen/medlem
Christiansson Hans-Eric jäsen/medlem
Gustafsson Henrik jäsen/medlem
Huotari Juha jäsen/medlem
Kosonen Riitta-Kaisa jäsen/medlem
Vuoksenranta Suvi jäsen/medlem
Sandström Stefan kh:n edustaja/kst:s representant
Sundqvist Linda nuorisovalt.edustaja/ungdomsfullm.rep
Kokko Leena esittelijä/föredragande
Maja Paulina pöytäkirjanpitäjä/protokollförare
Grön Bodil asiantuntija/sakkunnig
Häkkinen Sari asiantuntija/sakkunnig
Mickos Anders asiantuntija/sakkunnig
Putus Marianne asiantuntija/sakkunnig

Nähtävilläolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Sipoon kunnan verkkosivuilla 3.2.2021 alkaen. / Protokollet är framlagt på Sibbo kommuns nätsidor fr.om. 3.2.2021.