Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet
Pöytäkirja 22.09.2021 klo 17:31 - 22:15 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
78   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
79   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
80   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
81 Sivistysvaliokunnan talousarvioesitys vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma suunnitelmakaudelle 2022 - 2024 / Bildningsutskottet budgetförslag för åt 2022 och ekonomiplan för planeringsperioden 2022 - 2024
82 Sivistysvaliokunnan lausunto vuoden 2022 talousarvion investointisuunnitelmasta ja investointiesitykset / Bildningsutskottets utlåtande om investeringsplan i års 2022 budget och investeringsförslag
83 Sipoon kaksivuotisen esiopetuskokeilun paikallinen opetussuunnitelma / Den lokala läroplanen för det tvååriga förskoleförsöket i Sibbo
84   Sivistysvaliokunnan talouden toteutuminen 07/2021 / Bildningsutskottets ekonomiska utfall 07/2021
85   Vammaisneuvoston jäsenen ja varajäsenen valinta/Sivistysvaliokunta / Val av medlem och ersättare till rådet för personer med funktionsnedsättning/Bildningsutskottet
86 Vapaa-ajanjaoston lausunto Sipoon nuorisovaltuuston aloitteeseen moposuorasta / Fritidssektionens utlåtande om Sibbo ungdomsfullmäktiges motion om en mopedbana
87   Sivistysvaliokunnan kokousaikataulu syksy 2021 / Bildningsutskottets mötestidtabell hösten 2021
88   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Osallistuja Tehtävä
Engblom Charlotta puheenjohtaja/ordförande
Alaterä Tuomas varapuheenjohtaja/viceordförande
Berg Mari jäsen/medlem
Levamo Tiina-Maria jäsen/medlem
Lindgren Hans-Peter jäsen/medlem
Malm Jari jäsen/medlem
Metsoila Markku jäsen/medlem
Pärssinen Satu jäsen/medlem
Räike Pauliina jäsen/medlem
Skogster Antti kh:n edustaja/kst:s representant
Pokkinen Ahti nuorisovalt.edustaja/ungdomsfullm.rep
Lindqvist Kaj kh. puheenjohtaja / kst. ordförande
Pietinen Jukka esittelijä/föredragande
Grandell Nina pöytäkirjanpitäjä/protokollförare
Keski-Oja Mervi asiantuntija/sakkunnig
Kuusirati Lea asiantuntija/sakkunnig
Lagerstam Annette asiantuntija/sakkunnig
Ollikainen Hannu asiantuntija/sakkunnig
Strandström Riikka asiantuntija/sakkunnig

Nähtävilläolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Sipoon kunnan verkkosivuilla 30.9.2021 alkaen. / Protokollet är framlagt på Sibbo kommuns nätsidor fr.om. 30.9.2021.