Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet
Pöytäkirja 16.06.2021 klo 17:00 - 21:19 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
51   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
52   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
53   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
54 Osavuosikatsaus 4/2021, Tekninen valiokunta, rakennus- ja ympäristövaliokunta, käyttötalous / Tekniska utskottets och Byggnads- och miljöutskottets delårsöversikt 4/2021, driftsekonomi
55   Oikaisuvaatimus 21-0207-OIK suunnittelutarveratkaisusta 21-0122-SUU ja rakennusluvasta 21-0125-R: omakotitalo, olemassa olevan asuinrakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen sivuasunnoksi, talousrakennuksen ja jätevesijärjestelmän raken...
56 Rakennuslupa 21-0251-R, Södra Paipis skola, sisäiset muutostyöt / Bygglov 21-0251-R, Södra Paipis skola, inre ändringar - Koulumäki 50 / Skolbacken 50
57 Rakennuslupa 21-0254-R, Talman koulun laajentaminen / Bygglov 21-0254-R, Tillbyggnad till Talma skolan - Satotalmantie 11 / Satotalmavägen 11
58 Uhkasakon tuomitseminen hallintopakkoasiassa / Utdömande av vite
59 Ympäristölupa maa-ainesasemalle / Miljötillstånd till marktäktstation, Tmi Kari Lukin, Paippinen 753-426-11-91
60 Maavallin rakentamisen määräajan pidentäminen - Rudus Oy, Martinkylä, Sipoo / Förlängning av tidsfrist att anlägga jordvall - Rudus Ab, Mårtensby, Sibbo
61   Oikaisuvaatimus valvontamaksusta / Rätteselseyrkan gällande avgift för övervakning - Ireneudd 4:3 ja Löfbacka 4:94
62   Poikkeamispäätös 21-0208-POI, Storuddintie / Undantagsbeslut 21-0208-POI, Storuddsvägen
63   Poikkeamispäätös 21-0225-POI, Sandvikintie / Undantagsbeslut 21-0225-POI, Sandviksvägen
64   Suunnittelutarveratkaisu 21-0177-SUU, Herralantie / Avgörande som gäller planeringsbehov 21-0177-SUU, Hertsbyvägen
65   Rakennus- ja ympäristövaliokunnan päätösvallan delegointi viranhaltijalle / Byggnads- och miljöutskottets delegering av beslut till tjänstemän
66 Rakennusvalvonnan hakemustilastot, saapuneet ja vireillä olevat hakemukset / Byggnadstillsynens statistik på ansökan, inlämnade och väntande ansökan
67   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Osallistuja Tehtävä
Nyberg Kasper puheenjohtaja/ordförande
Saarnio Sini-Pilvi varapuheenjohtaja/viceordförande
Buddas Pirkko jäsen/medlem
Lehvonen Simo jäsen/medlem
Lindqvist Christer jäsen/medlem
Nokelainen Ann-Christine jäsen/medlem
Tamminen Ari jäsen/medlem
Virtanen Tapio kh:n edustaja/kst:s representant
Myllyvirta Ilari esittelijä/föredragande
Upola Ulla-Maija esittelijä/föredragande
Juvonen Anu esittelijä/föredragande
Ruponen Saija asiantuntija/sakkunnig
Ruponen Vesa asiantuntija/sakkunnig
Mäntyoja Tytti asiantuntija/sakkunnig
Hagman Tove asiantuntija/sakkunnig
Ui Shuilleabhain Sofia pöytäkirjanpitäjä/protokollförare

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Sipoon kunnan verkkosivuilla 24.6.2021 alkaen. / Protokollet är framlagt på Sibbo kommuns nätsidor fr.om. 24.6.2021.