Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveysvaliokunta / Social- och hälsovårdsutskottet
Pöytäkirja 15.06.2021 klo 17:30 - 19:20 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
41   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
42   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
43   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
44 Osavuosikatsaus 30.4.2021, Sosiaali- ja terveysosasto / Delårsöversikt 30.4.2021, Social- och hälsovårdsavdelningen
45 Liikkumista tukevien palvelujen toimintaohje Itä Uudellamaalla / Verksamhetsdirektiv för Tjänster som stöder persontransport Östra Nyland
46 Lausunto Kårkulla samkommun taloussuunnitelmasta 2022-2024 / Utlåtande om Kårkulla samkommunens ekonomiplan 2022-2024
47 Asiakasmaksulain muutokset ja niiden vaikutukset vuoden 2021 maksuihin ja taksoihin / Förändringarna i klientavgiftslagen och deras inverkan på social- och hälsovårdens avgifter och taxor för år 2021
48 Oikaisuvaatimus ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden palvelupäällikön valintaprosessista / Begäran om omprövning av processen för rekrytering av servicechef för tjänsterna för äldre och personer med funktionsnedsättning
49   Sosiaali- ja terveysvaliokunnan seuraava kokous / Social- och hälsovårdsutskottets följande möte
50   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Osallistuja Tehtävä
Röman Micaela puheenjohtaja/ordförande
Manninen-Ollberg Marja varapuheenjohtaja/viceordförande
Alasara Sami jäsen/medlem
Forss Maria jäsen/medlem
Christiansson Hans-Eric jäsen/medlem
Huotari Juha jäsen/medlem
Kosonen Riitta-Kaisa jäsen/medlem
Vuoksenranta Suvi jäsen/medlem
Sandström Stefan kh:n edustaja/kst:s representant
Sundqvist Linda nuorisovalt.edustaja/ungdomsfullm.rep
Maja Paulina pöytäkirjanpitäjä/protokollförare
Kokko Leena esittelijä/föredragande
Mickos Anders asiantuntija/sakkunnig
Putus Marianne asiantuntija/sakkunnig
Häkkinen Sari asiantuntija/sakkunnig
Kaunisto Hanna asiantuntija/sakkunnig

Nähtävilläolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Sipoon kunnan verkkosivuilla 23.6.2021 alkaen. / Protokollet är framlagt på Sibbo kommuns nätsidor fr.om. 23.6.2021