Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet
Pöytäkirja 19.04.2021 klo 17:30 - 21:25 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
41   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
42   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
43   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
44   Hobari - harrastustoiminnan Sipoon malli / Hobari - hobbyverksamhetens Sibbo-modell
45 Sivistysvaliokunnan lausunto Söderkulla skolan hankesuunnitelmasta / Bildningsnämndens utlåtande om projektplanen för Söderkulla skola
46 Perusopetuksen lukuvuoden 2021-2022 tuntiresurssin jako, Koulutuspalvelut / Fördelning av timresurs för den grundläggande utbildningen för läsåret 2021-2022, Utbildningstjänster
47   Lukiokoulutuksen tuntikehyksen jako lukuvuonna 2021 - 2022 / Fördelning av timresurser läsåret 2021 - 2022 för gymnasieutbildning
48   Koulu- ja askartelutarvikkeiden hankinta - sitoutuminen Hansel Oy:n yhteishankintaan vuosiksi 2022-2024 (optio 2025-2026) / Upphandling av skol- och pysselmaterial - att förbinda sig till Hansel Oy:s gemensamma upphandling för åren 2022-...
49   Toisen asteen oppikirjojen ja niihin liittyvien oheis materiaalien hankinta 2021-2023 (2025) - sitoutuminen Hansel Oy:n yhteishankintaan / Upphandling av andra stadiets läroböcker och tillhörande material 2021-2023 (2025) - att förbinda...
50   Sipoon avoimen varhaiskasvatuksen linjauksia 1.8.2021 alkaen / Linjedragning inom öppen småbarnsfostran i Sibbo fr.o.m. 1.8.2021
51   Sivistysvaliokunnan päätöksen SIVVLK 8.2.2021 § 17 täytäntöönpano / Verkställningen av bildningsutskottets beslut SIVVLKI 8.2.2021 § 17
52   Sivistysvaliokunnan talouden toteuma 2/2021 / Bildningsutskottets ekonomiska utfall 2/21
53   Ilmoitusasiat / Delgivningar
54   Tuntiopettajan viran perustaminen Sipoon opistoon 1.8.2021 / Inrättandet av timlärartjänst vid Sibbo institutet 1.8.2021
55   Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia muutetaan 1.8.2021 / Lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken ändras 1.8.2021.

Osallistuja Tehtävä
Skogster Antti puheenjohtaja/ordförande
Alaterä Mandi varapuheenjohtaja/viceordförande
Albrecht Kenneth jäsen/medlem
Högel Caroline jäsen/medlem
Kahri Lilli jäsen/medlem
Kopra Juha varajäsen/ersättare
Kuntsi Eva jäsen/medlem
Kytö Juha jäsen/medlem
Sundbäck Tom jäsen/medlem
Salo Juha kh:n edustaja/kst:s representant
Pokkinen Ahti nuorisovalt.edustaja/ungdomsfullm.rep
Pietinen Jukka esittelijä/föredragande
Grandell Nina pöytäkirjanpitäjä/protokollförare
Keski-Oja Mervi asiantuntija/sakkunnig
Ollikainen Hannu asiantuntija/sakkunnig
Sillanmikko Kimmo asiantuntija/sakkunnig
Sundman Maria asiantuntija/sakkunnig
Kämppi Marika asiantuntija/sakkunnig
Gylling Mikael arkkitehti/arkitekt
Anttila Harri asiantuntija/sakkunnig

Nähtävilläolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Sipoon kunnan verkkosivuilla 27.4.2021 alkaen. / Protokollet är framlagt på Sibbo kommuns nätsidor fr.om. 27.4.2021.